Zasady przeprowadzania zawodów

1. Ogólne zasady

a) Turniej flyballowy to zawody w klasie otwartej. Ze względów organizacyjnych, organizator turnieju może ustalić limit zgłoszeń. W przypadku, gdy przewidziany jest limit zgłoszeń, organizator turnieju powinien z góry ustalić jasny i sprawiedliwy system przyjmowania i odrzucania zgłoszeń.

b) Organizator turnieju ustala opłatę startową.

c) Organizator turnieju ustala termin przyjmowania zgłoszeń.

d) Informacja o zawodach powinna zostać opublikowana na oficjalnej stronie internetowej ZSF.

e) Organizator turnieju zapewnia trofea co najmniej dla zwycięzców w każdej dywizji. Jeżeli nagrodzeni mają być również członkowie drużyn, organizator dostarczy przeznaczonych dla nich 8 nagród.

f) Na czas trwania zawodów organizator turnieju zapewnia elektroniczny system sędziujący (EJS) po jednym na każdy ring.

2. Format Turnieju i Plan Meczów

a) Format turnieju oraz Plan meczów powinny zostać ogłoszone przed rozpoczęciem biegów.

b) Program turnieju powinien uwzględniać czas niezbędny psom do odpoczynku pomiędzy pojedynkami.

c) Format turnieju obejmuje:

 • Tabele, z zestawieniem drużyn w każdej dywizji, wraz ze zgłoszonymi czasami każdej drużyny oraz czasem „Break-Out (BO)” ustalonym dla danej dywizji.
 • Formuły, użyte w turnieju np. Round Robin (RR), Double Elimination (DE), Single Elimination (SE), Speed Trials (ST), bądź kombinacje powyższych. Informację o liczbie wyścigów koniecznych do wygrania meczu, np. Do Dwóch Wygranych, Do Trzech Wygranych.
 • System punktacji: sposób w jaki wyłaniany jest zwycięzca, jak wyłaniany jest zwycięzca w razie remisu.

d) Różne dywizje, w ramach tego samego turnieju, mogą używać różnych formuł flyballowych.

e) Preferowaną kombinacją formuł rozgrywania turnieju jest:

 • Round Robin (RR) z określoną liczbą meczów jako runda wstępna. 2 punkty przyznawane są w przypadku, gdy drużyna wygrywa wyścig, 1 punkt w przypadku remisu, 0 punktów w przypadku przegranej. Jeśli po zakończeniu Round Robin (RR) dwie lub więcej drużyny mają taką samą liczbę punktów, o zwycięstwie decyduje najlepszy czas osiągnięty przez drużynę w trakcie Round Robin (RR). Jeśli dwie lub więcej drużyny mają taki sam najlepszy czas osiągnięty w trakcie Round Robin (RR), o zwycięstwie decyduje drugi najlepszy czas osiągnięty przez drużynę i tak dalej, do momentu wyłonienia zwycięzcy.
 • Double Elimination (DE) jako runda finałowa z meczami Do Trzech Wygranych wyścigów. O rozstawieniu decydują wyniki osiągnięte w rundzie wstępnej, tj. Round Robin (RR).

f) Speed Trials (ST):

 • Formuła Speed Trials (ST) stosowana jest przez organizatora w sytuacji, gdy chce on zorganizować Double Elimination (DE), ale nie ma możliwości przeprowadzenia rundy wstępnej w formacie Round Robin (RR).
 • W ramach Speed Trials (ST), każda drużyna ściga się w z góry określonej liczbie biegów. Celem jest osiągnięcie najlepszego czasu. Nie odnotowuje się wygranych / przegranych w poszczególnych biegach, a zwycięzcą Speed Trials zostaje drużyna z najlepszym czasem. W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyny mają taki sam najlepszy czas osiągnięty w trakcie Speed Trials (ST), o zwycięstwie decyduje drugi najlepszy czas osiągnięty przez drużynę i tak dalej, do momentu wyłonienia zwycięzcy.
 • Speed Trials (ST) nie jest najwłaściwszą formułą wyłaniania zwycięzcy turnieju i w związku z tym, dopuszcza się ją w rundach wstępnych turnieju.

g) Jeżeli, w wyniku działania sił wyższych, zawody muszą zostać przerwane po rozegraniu rundy wstępnej, jej wyniki są wynikami końcowymi turnieju.

3. Rozstawienie drużyn i podział na dywizje

a) Drużyny zgłoszone do zawodów rozstawiane są w oparciu o zgłoszone przez siebie czasy.

b) Po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń na zawody, drużyny nie mogą dokonywać zmian zgłoszonych przez siebie czasów, a Dyrektor turnieju dokonuje podziału drużyn na dywizje.

c) W każdej dywizji powinny startować nie mniej niż cztery (4) drużyny.

4. Zasady czasu „Break – Out (BO)”

a) Z wyjątkiem Dywizji 1, w każdej dywizji czas “Break-Out (BO)” to czas o jedną (1) sekundę lepszy od najlepszego zgłoszonego czasu w danej dywizji.

b) Zasady czasu „Break-Out (BO)” nie mają zastosowania w odniesieniu do Dywizji 1.

c) Liczba dozwolonych „Break-Out (BO)”: drużyna, która w trakcie turnieju trzykrotnie (3) przekroczy wyznaczony dla swojej dywizji czas “Break-Out (BO)”, będzie klasyfikowana na ostatnim miejscu.

 • Z wyjątkiem drużyn startujących w Dywizji 1, każda drużyna, która ukończy swój bieg w czasie lepszym, niż wyznaczony dla danej dywizji czas „Break-Out (BO)”, przekracza tym samym dozwolony czas dla danej dywizji. W rezultacie jej bieg traktowany jest jako przegrany. 
 • W przypadku, gdy w danym wyścigu nie zadziała EJS, zasada „Break-Out (BO)” nie ma zastosowania. 
 • W Karcie wyników sędzia powinien wpisać BO, bez podania czasu dla danego biegu drużyny, oraz literę P jako „przegrany”. 
 • W przypadku, gdy w danym wyścigu obie drużyny przekroczą wyznaczony czas „Break-Out (BO)” (mają wpisane BO), obie drużyny przegrywają ten wyścig. 
 • W przypadku, gdy w danym wyścigu jedna z drużyn ma czas „Break-Out (BO)”, natomiast druga drużyna nie ukończy biegu, drużyna, która ma czas „Break-Out (BO)” przegrywa ten wyścig. Natomiast drużyna, która wyścigu nie ukończyła ma możliwość powtórzenia swojego biegu, jednakże nie ma prawa dokonać wymiany psów, ani zmiany ustawienia biegnących psów i jeśli swój bieg ukończy poprawnie wygrywa ten wyścig, jeśli biegu nie ukończy – przegrywa. 
 • W przypadku, gdy sędziowie liniowi nie zgłoszą BO, a Sędzia główny zakończy wyścig, wynik drużyny, która wygrała wyścig jednocześnie mając BO musi zostać skorygowany i oznaczony jako przegrany. 
 • W przypadku, gdy dana drużyna przekroczy dozwoloną liczbę BO, będzie klasyfikowana na ostatnim miejscu, a wszystkie rozgrywane przez nią wyścigi będą uznane za przegrane. 
 • W przypadku rund wstępnych, w trakcie których ranking drużyn ustalany jest na podstawie wyników Round Robin, drużyna, która przekroczy dozwoloną liczbę BO zajmuje ostatnie miejsce. 
 • Czas uzyskany przez drużynę, a który jest niższy od wyznaczonego dla danej dywizji czasu „Break-Out (BO)”, nie będzie traktowany jako rekord drużyny oraz na jego podstawie nie będą przyznawane psom i drużynom żadne tytuły ani punkty flyballowe. 

5. Wyścig

a) Bieg

 • Psy mogą startować z rozbiegu lub z miejsca. 
 • Każdy pies musi pokonać (przeskoczyć) wszystkie cztery (4) przeszkody w odpowiedniej kolejności, uruchomić boks flyballowy tak, aby uwolniona została z niego piłka, złapać piłkę i wrócić z piłką w pysku, przez wszystkie cztery (4) przeszkody (w odpowiedniej kolejności) do linii startu / mety. 
 • Drugi pies ma prawo przekroczyć linię startu / mety dowolną częścią ciała (w powietrzu lub na ziemi) dopiero w momencie kiedy pierwszy pies przekroczy linię startu / mety jakąkolwiek częścią ciała. Zasada ta dotyczy wszystkich 4 psów startujących w drużynie, stosowana jest również w przypadku, gdy któryś z psów musi powtórzyć swój bieg.
 • b) Falstarty (FS)
 • Jeśli jakakolwiek część ciała pierwszego psa (w powietrzu lub na ziemi), bądź jakakolwiek część ciała przewodnika psa lub przedmiotu przez niego trzymanego (np. zabawka, szarpacz itd.) przekroczy linię startu / mety (wejdzie w światło czujników EJS przed rozpoczęciem pomiaru biegów i pojawieniem się zielonej lampy), sędzia liniowy lub Sędzia główny zasygnalizuje błąd (falstart FS) i zatrzyma wyścig. Wyścig zostanie powtórzony. Drużyna, która zrobiła FS dostaje żółtą kartkę. 
 • Jeśli ta sama drużyna zrobi drugi FS w następnej próbie tego samego wyścigu, zostanie (za pomocą lampy / flagi) zasygnalizowany błąd (falstart FS), wyścig nie będzie zatrzymany, a pierwszy pies będzie musiał powtórzyć swój bieg na końcu (po przebiegnięciu czwartego psa) by bieg drużyny został uznany za zakończony. 
 • Jeśli ta sama drużyna zrobi drugi FS, a jednocześnie drużyna przeciwna zrobi swój pierwszy falstart, to bieg zostaje zatrzymany i powtórzony. Obie drużyny mają wtedy na koncie po (1) jednym falstarcie (FS). 
 • W przypadku drużyn startujących w Trybie Pokazowym (TP), gdy pies startowy popełni falstart, bieg jest kontynuowany. 

c) Awaria boksu

 • W przypadku awarii boksu w trakcie wyścigu, ładowacz powinien zgłosić ten fakt Sędziemu głównemu. Zgłoszenie awarii boksu odbywa się w następujący sposób – ładowacz staje przed boksem. Wyścig zostaje przerwany. 
 • Sędzia główny musi sprawdzić boks. Jeśli w opinii Sędziego głównego boks nie działał podczas wyścigu, wyścig zostanie powtórzony. Nikt nie ma prawa dotykać boksu do czasu sprawdzenia go przez Sędziego głównego. 
 • Jeśli sędzia uzna, że boks działa prawidłowo, to wyścig będzie uznany za przegrany.
 • Jeśli drużyna nie ma innego boksu, z którego mogłaby skorzystać, a boks drużyny nie może zostać naprawiony w rozsądnym czasie, wówczas wszystkie wyścigi w danym meczu będą uznane za przegrane. 
 • Jeśli drugi raz wystąpi awaria boksu – albo gdy boks zapasowy również ulegnie awarii – w tym samym wyścigu, wówczas wyścig będzie uznany za przegrany, jak również wszystkie pozostałe wyścigi w tym meczu.

d) Zanieczyszczenie ringu przez psa

 • Jeśli w trakcie rozgrywania wyścigu pies załatwi potrzeby fizjologiczne na terenie ringu, sędzia przerywa wyścig. Wygrana wyścigu zostaje przyznana drużynie przeciwnej. 
 • Jeśli pies załatwi potrzeby fizjologiczne na terenie ringu przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu albo między wyścigami, to drużyna przeciwna wygrywa następny wyścig. Sędzia główny może zdecydować czy drużyna przeciwna ma pokonać tor sama czy też zostaje jej przyznana wygrana z wynikiem NT (No Time – bez podania czasu).

e) Ładowacz – zasady postępowania

 • W trakcie trwania wyścigu osoba ładująca piłki do boksu (ładowacz) powinna pozostawać na boksie (za boksem) w pozycji wyprostowanej. Odstępstwem od tej zasady jest rozgrzewka, konieczność złapania utraconej przez psa piłki lub uzupełnienia zapasów piłek do ładowania przed kolejnym biegiem. Ładowacz podczas wyścigu może jedynie głosem dopingować psa, w taki sposób, aby nie przeszkadzać drużynie przeciwnej. W momencie kiedy pies dobiega do boksu, piłka musi być już załadowana, a ładowacz musi stać w pozycji pionowej. 
 • Biorąc pod uwagę zasadę fair play, ładowacz powinien pozostawać we właściwej pozycji za boksem do momentu ogłoszenia wyniku wyścigu przez Sędziego głównego. 
 • Jeżeli, w opinii sędziego, ładowacz w jakikolwiek sposób złamał powyższe zasady postępowania, drużyna może zostać ukarana przegraną w danym wyścigu. 
 • W przypadku, gdy piłka odbije się od pyska psa w momencie jej chwytania i trafi do wyrzutni boksu nie naciągając mechanizmu spustowego boksu, ładowacz ma prawo powtórnie zaciągnąć mechanizm spustowy boksu, bez kary dodatkowej. Jest to jedyna sytuacja, w której ładowacz może nakierować psa na mechanizm uwalniający piłkę. 
 • Jeśli piłka, po wybiciu jej przez psa z boksu, odbije się i upadnie obok boksu, w granicach ringu, a pies ją podniesie i będzie zgodnie z przepisami kontynuował bieg, to taka sytuacja nie jest traktowana jako błąd. Jeśli piłka zostanie podana / kopnięta do psa przez widza, ładowacza lub inną osobę, jest to traktowane jako błąd, a pies musi powtórzyć swój bieg.

f) Zakłócanie biegu w obrębie ringu

 • Za zakłócanie biegu w obrębie ringu uznaje się utrudnianie biegu psa drużyny przeciwnej. 
 • Jeżeli pies lub członek drużyny przeszkadza drużynie przeciwnej podczas jej biegu, drużyna przegrywa wyścig. Za zakłócanie biegu uznaje się sytuację, w której – z winy członków drużyny – na torach, w obrębie ringu oraz w miejscach gdzie psy czekają na swój bieg doszło do zakłócenia biegu psa drużyny przeciwnej. 
 • Za zakłócanie biegu nie uznaje się sytuacji, w której pies pobiegnie w kierunku toru drużyny przeciwnej w pogoni za zgubioną lub źle odbitą własną piłką, pod warunkiem, że nie zakłóci to biegu drużyny przeciwnej. 
 • W przypadku wystąpienia sytuacji polegającej na zakłóceniu biegu psa, Sędzia główny przyznaje Wygraną (W) drużynie, której bieg został zakłócony, bez podania czasu biegu (NT).

g) Rozpraszanie przeciwnika

 • Niedozwolone jest rozpraszanie drużyny przeciwnika przez jakiegokolwiek członka zespołu, dotyczy to: odbijania i kozłowania piłek, odwracania uwagi w jakikolwiek inny sposób (np. rzucanie piłek, zabawek, frisbee, maskotek, rękawiczek, przysmaków itp.).
 • Gwizdanie na psa, dawanie psu smakołyków, może być traktowane jako rozpraszanie.
 • Członkowie drużyny mają obowiązek pozbierania wszystkich upuszczonych przez psy piłek przed kolejnym biegiem.
 • Przy pierwszym naruszeniu powyższych zasad drużyna otrzymuje upomnienie.
 • Drugie i każde kolejne upomnienie w trakcie danego meczu, skutkować będzie przegraną w danym wyścigu.

h) Zagrożenie bezpieczeństwa / zakłócenia z zewnątrz

 • Jeżeli, w opinii Sędziego głównego, w obrębie ringu istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa psów albo zawodników, wyścig zostanie przerwany, a następnie wznowiony.
 • Przez zakłócenia z zewnątrz rozumie się sytuacje / czynniki spoza ringu, nie mające żadnego związku z drużynami startującymi w danym wyścigu.
 • Kolejność psów startujących w wyścigu może zostać zmieniona bez kary po uprzednim zgłoszeniu Sędziemu głównemu.

i) Lampy sygnalizujące „błąd” / flagi

Psy, w przypadku których zapali się lampa sygnalizująca błąd na EJS lub zostanie podniesiona flaga, muszą pokonać tor jeszcze raz, po przebiegnięciu wszystkich 4 psów, w kolejności w jakiej startuje oryginalny skład, by bieg został uznany za zakończony.
Sytuacje (błędy), w przypadku których pies musi powtórzyć swój bieg to, m.in.: 

 • Zbyt wczesne minięcie się psów, zasygnalizowane przez EJS i potwierdzone przez sędziego liniowego i / lub Sędziego głównego. W przypadku, gdy nie korzysta się z EJS, sędzia liniowy odpowiada za zgłoszenie zbyt wczesnego minięcia się psów. 
 • Ominięcie przeszkód. 
 • Pies nie przynosi piłki i nie przeskakuje wszystkich przeszkód w odpowiedniej kolejności. 
 • Pies wyjmuje piłkę z otworu boksu bez naciśnięcia pedału boksu. 
 • Pies nie przenosi piłki przez linię startu / mety. 
 • Ładowacz, przewodnik lub widz pomaga psu w niedozwolony sposób.
 • Przewodnik albo przedmiot trzymany w jego rękach przekracza linię startu / mety podczas biegu psa (z wyjątkiem sytuacji gdy ustawiane są przewrócone przeszkody albo zbierane leżące na torze piłki). 
 • Członkowie drużyny nie mogą przekraczać linii startu / mety – nie mogą wchodzić w światło czujników EJS. Jeżeli to zrobią pies, który jest na torze ma zasygnalizowany błąd i musi powtórzyć bieg.

j) Przewrócone przeszkody

 • Drużyna, której pies przewróci przeszkodę / przeszkody w trakcie biegu, nie zostanie ukarana, pod warunkiem, że każdy pies przeskoczy przeszkodę / przeszkody tak, jakby to zrobił gdyby przeszkoda / przeszkody stała na swoim miejscu. 
 • Członek drużyny albo przewodnik psa może poprawić przewrócone podczas biegu przeszkody, pod warunkiem, że nie przeszkadza to drużynie, nie pomaga psu oraz pod warunkiem, że nie wchodzi w światło czujników EJS.

k) Meta

 • Drużyna, która jako pierwsza ukończy, w sposób zgodny z przepisami, bieg czterech psów, wygrywa ten wyścig. Za ukończenie wyścigu uznaje się moment, gdy ostatni pies przekroczy linię mety jakąkolwiek częścią ciała (w powietrzu czy na ziemi), a Sędzia główny ogłosi zwycięzcę. Wyścig może być uznany jako wygrany ze względu na błędy drużyny przeciwnej, zgodnie z Zasadami przeprowadzania turniejów flyballowych.

l) Ustalenie zwycięzcy wyścigu / ogłoszenie remisu

 • Kiedy wyścig jest rozgrywany przy użyciu EJS, zwycięzca – w przypadku bardzo wyrównanego finiszu – ustalany jest na podstawie czasów biegów zarejestrowanych przez EJS. 
 • Gdy czasy osiągnięte przez obie drużyny są identyczne do jednej setnej sekundy (0,01 s), Sędzia główny przyznaje remis. 
 • W przypadkach, gdy system EJS nie jest dostępny albo nie działa i każdy wyścig jest sędziowany sposobem wzrokowym, decyzja o przyznaniu wygranej musi być jednomyślna, podjęta przez dwóch (2) sędziów liniowych, w oparciu o to co zobaczyli, a nie w oparciu o uzyskane czasy. Jeżeli sędziowie liniowi nie mogą uzgodnić decyzji, Sędzia główny musi się skonsultować z sędziami liniowymi i podjąć decyzję, o wskazaniu zwycięzcy lub ogłoszeniu remisu. 
 • W przypadku sytuacji niejasnych ostateczną decyzję podejmuje Sędzia główny. Decyzja sędziego musi być oparta na jego doświadczeniu i musi być jak najbardziej sprawiedliwa. Bezpieczeństwo psów i innych zawodników stanowi priorytet.

6. Psy agresywne

a) Pies wykazujący nieuzasadnioną agresję wobec innego psa lub człowieka w trakcie turnieju, może – decyzją Sędziego głównego – zostać wykluczony z turnieju. Psy, które zostały zdyskwalifikowane, są wykluczone z udziału w pozostałych wyścigach turnieju.

b) Poziom agresji skutkującej wykluczeniem psa z turnieju ustala Sędzia główny.

c) Sędzia główny musi zgłosić Dyrektorowi turnieju wszystkie przypadki wykluczenia agresywnych psów z zawodów.

d) O wykluczeniu psa z turnieju, Sędzia główny zobowiązany jest poinformować ZSF.

e) Związek decyduje o sposobie, w jaki pies wykluczony z zawodów z powodu agresji zostanie ukarany – minimalna kara to wykluczenie psa z uczestnictwa w turniejach na okres 1 roku.

f) Pies, który został dwukrotnie wykluczony z zawodów z powodu agresji, zostaje dożywotnio wykluczony z uczestnictwa w zawodach i pozbawiony Licencji flyball.

7. Kondycja fizyczna psów

a) W zawodach mogą uczestniczyć psy zdrowe, które w sposób bezpieczny są w stanie pokonać tor.
b) Psy niepełnosprawne mogą uczestniczyć w zawodach, jeśli Sędzia główny uzna, że pies spełnia wymogi określone w pkt 1.8.5.a.

c) Sędzia główny ma prawo zbadać psa w dowolnym momencie w trakcie zawodów. Jeżeli w opinii Sędziego głównego pies:

 • kuleje,
 • ma cieczkę,
 • dochodzi do zdrowia po przebytym zabiegu,
 • nie może w sposób gwarantujący mu bezpieczeństwo startować w zawodach
 • powinien zostać wykluczony z turnieju. Sędzia główny musi zgłosić Dyrektorowi turnieju wszystkie przypadki psów wykluczonych z zawodów. 

d) Można stosować bandaże ochronne na łapach psów.

e) Minimalny wiek psów dopuszczanych do udziału w zawodach – 15 miesięcy.

f) Psy startujące w zawodach mają obowiązek posiadać udokumentowane, aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

8. Wyniki pojedynków

Organizator turnieju powinien możliwie jak najszybciej – po zakończeniu każdego meczu – podawać jego wynik do publicznej wiadomości (czasy poszczególnych biegów, informacje o wygranych / przegranych meczach, liczbie przyznanych punktów).