Walne Zebranie Sprawozdawcze – agenda

Drodzy członkowie ZSF, przedstawiamy Wam agendę na tegoroczne walne zebranie sprawozdawcze.
Spotkanie odbędzie się w Hotelu IBIS w Poznaniu, 1 lutego o godz. 10:00.

 AGENDA – 01 lutego 2020 Referujący
    
1.Otwarcie obrad  Marcin Harabin
1.1Podpisanie listy obecności.  
1.2Przedstawienie kandydata na Przewodniczącego Zebrania głosowanieMarta Kowalewska
1.3Przedstawienie kandydata na Protokolanta Zebrania – Marta KowalewskagłosowanieMarta Kowalewska
    
2.Przewodniczący Zebrania przedstawia porządek obrad w punktach Robert Bielik
2.1Zapoznanie z treścią sprawozdania z działalności Związku w roku 2019informacjaMarcin Harabin
2.2Puchar Mank – wręczenie Marcin Harabin
2.3Sędziowie – wręczenie dyplomów na ręce kapitanów Anka Bielik
Tim Symes
2.4Odczytanie sprawozdania Komisji RewizyjnejrekomendacjaPrzedstawiciel Komisji Rewizyjnej
2.5Głosowanie o udzielenie absolutorium za rok 2019głosowanieMarta Kowalewska
    
3.Rozpoczynamy rozpatrywanie wniosków, głosowania i uchwalania Uchwał.  
3.1Wykluczenie klubów nieaktywnych z ZSFgłosowanieBartosz Zych
3.2Ustalenie zasadności zmian wysokości opłatgłosowanieMarta Kowalewska
3.3ustalenie wysokości opłaty członkowskiejgłosowanieMarta Kowalewska
3.4ustalenie wysokości opłaty rejestracyjnej za członkostwogłosowanieMarta Kowalewska
3.5ustalenie wysokości opłaty rejestracyjnej za drużynęgłosowanieMarta Kowalewska
3.6ustalenie wysokości opłaty wydania licencji dla psa, którego przewodnik jest członkiem ZSFgłosowanieMarta Kowalewska
3.7ustalenie wysokości opłaty wydania licencji dla psa, którego przewodnik nie jest członkiem ZSFgłosowanieMarta Kowalewska
3.8ustalenie wysokości opłaty turniejowej na korzyść ZSF za psa, którego przewodnik jest członkiem ZSFgłosowanieMarta Kowalewska
3.9ustalenie wysokości opłaty turniejowej na korzyść ZSF za psa, którego przewodnik nie jest członkiem ZSFgłosowanieMarta Kowalewska
3.10ustalenie wysokości opłaty turniejowej na korzyść ZSF za psa z drużyny zagranicznejgłosowanieMarta Kowalewska
3.11ustalenie terminu aktualizacji składów (psów) należących do klubów i jej formy do końca lutego 2020r.głosowanieMarta Kowalewska
3.12przedstawienie kandydatów i wybór osoby do formułowania wniosków do głosowania w sprawie poniższych punktów.głosowanieMarta Kowalewska
3.13Zmiana statutu.
Zmiana osobowości prawnej: stowarzyszenie, czy związek sportowy?
głosowanieMarcin Harabin
3.14Ustalenie terminu i formuły Mistrzostw PolskigłosowanieMarcin Harabin
3.15Regulamin sędziów – zmiany od koordynatorówgłosowanieAnka Bielik
3.16Zmiana Regulaminu Sportu Flyball w zakresie:
a) Wysokość przeszkód – zmiana sposobu pomiaru na ULNA -2,5cm
b) Wprowadzenie ramek do mocowania boksu na zawody
c) Obowiązku wydelegowania na zawody pomocnika lub sędziego 
głosowanieMarcin Harabin
    
4.Dyskusja nad zgłoszonymi tematami zakończona sformułowaniem wniosku, oraz głosowaniem nad nim.  
4.1wsparcie ZSF w zakresie organizacji zawodów halowych oraz udziału w Mistrzostwach Świata Flyball (FOWC)wniosek
głosowanie
Jan Doliński
4.2Wprowadzenie do regulaminu ZSF terminów Clean time, który proponuję alby wynosił +1 s oraz BO dla dywizji powyżej 18 s BO 0,5 s.wniosek
głosowanie
Ewa Sobolewska
4.3Wprowadzenie nagród finansowych za Mistrza Polski, suma do ustalenia.wniosek
głosowanie
Ewa Sobolewska
4.4Wprowadzenie wpisu do regulaminu Pucharu Manka o braku możliwości zmian w składzie drużyny biorącej udział w kolejnych rozgrywkach. Proponowany procent zmian składu 20%wniosek
głosowanie
Ewa Sobolewska
    
5.Wolne wnioski  
5.3Regulamin Pracy ZarząduinformacjaMarcin Harabin
5.4Regulamin użyczenia sprzętuinformacjaMarcin Harabin
5.5Co sekretarz ZSF powinien otrzymać po zawodach od organizatora?dyskusjaMarta Kowalewska
    
6.Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków ZSF Marcin Harabin