Statut ZSF

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZWIĄZKU SPORTU FLYBALL
31 LIPCA 2014 R.

STATUT ZWIĄZEK SPORTU FLYBALL

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Związek Sportu Flyball (w skrócie ZSF), zwany dalej „Związkiem”, jest związkiem sportowym w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr.127, poz. 857, z późn. zm.), zrzeszającym kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne działające w sporcie flyball.
 2. W kontaktach międzynarodowych Związek obok nazwy polskiej używa nazwy w języku angielskim – Association of Flyball Sport.

§ 2.

 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami RP.
 3. Siedzibą Związku jest miasto Ożarów Mazowiecki.
 4. Związek posiada osobowość prawną.

§ 3.

Związek może być organizacją pożytku publicznego.

§ 4.

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5.

Związek może posiadać sztandar, flagę i oznakę organizacyjną oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6.

 1. Związek jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem sportu flyball o celach nie zarobkowych.
 2. Związek samodzielnie określa swoje cele, program działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
 3. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników.
   

§ 7.

Nadzór nad działalnością Związku sprawuje Starosta Powiatu Warszawsko-Zachodniego.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 8.

Celem Związku jest:

1) organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego oraz popularyzacja i rozwój sportu flyball w Polsce;
2) reprezentowanie sportu flyball w organizacjach krajowych i międzynarodowych;
3) koordynacja działalności członków w nim zrzeszonych
4) stworzenie Polskiego Związku Sportu Flyball.

§ 9.

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) opracowywanie kierunków rozwoju sportu flyball w Polsce;
2) organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w sporcie flayball
3) opracowywanie i uchwalanie:

a) (skreślony)
b) przepisów dotyczących nadawania i pozbawiania licencji uprawnionym podmiotom, regulaminu zasad i trybu zmiany przynależności klubowej,
c) regulaminu dyscyplinarnego określającego zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego,

4) wspieranie działalności klubów sportowych oraz innych członków ZSF;
5) nadawanie i pozbawianie licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym klubom sportowym;
6) współudział w szkoleniu kadr trenersko – instruktorskich, animatorów oraz sędziów i innych specjalistów związanych ze sportem flyball;
7) nadawanie i pozbawianie licencji zawodnikom i sędziom;
8) (skreślony)
9) (skreślony)
10) rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku w wyniku ich działalności statutowej w sporcie flyball;
11) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, w tym nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy dopuszczających się naruszenia postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów, uchwał, przepisów i zasad obowiązujących w sporcie flyball;
12) prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanej z działalnością statutową Związku;
13) utrzymywanie stałych kontaktów z mediami;
14) podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań statutowych;
15) nadzór nad działalnością okręgowych związków sportu flyball zrzeszonych w ZSF;
16) podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji celów statutowych Związku.

§ 10.

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej decyduje Walne Zebranie Członków. Szczegółowe określenie rodzaju i formy prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej należy do Zarządu Związku.

Rozdział III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 11.

Członkowie Związku dzielą się na:

1) zwyczajnych;
2) wspierających.

§ 12.

 1. Członkami zwyczajnym Związku mogą być Okręgowe Związki Sportu Flyball (dalej też OZSF), kluby sportowe sportu flyball oraz kluby sportowe posiadające sekcje sportu flyball, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez Związek.
 2. (skreślony)
 3. (skreślony)
 4. (skreślony)
 5. (skreślony)
 6. Kluby sportowe, o których mowa w ust. 1, działają jako osoby prawne, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o sporcie.

§ 13.

 1. Członków zwyczajnych Związku przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwały na podstawie pisemnego wniosku, po spełnieniu wymagań określonych niniejszym Statutem.
 2. Warunkiem uzyskania przez klub sportowy, o którym mowa w § 12 ust. 1 Statutu członkostwa zwyczajnego w Związku jest:
  1) odbycie rocznego stażu kandydackiego;
  2) posiadanie co najmniej trzech zawodników posiadających licencję uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym.
 3. Warunkiem uzyskania przez Okręgowy Związek Sportu Flyball członkostwa zwyczajnego w Związku jest zrzeszanie przez OZSF co najmniej trzech klubów sportowych spełniających warunki określone w ust. 2.

§ 14.

 1. Staż kandydacki, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 Statutu, klub sportowy może odbyć po złożeniu wniosku o umożliwienie odbycia stażu kandydackiego i przyjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Związku. Staż rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Związku. Zarząd podejmuje uchwałę w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 2. W okresie odbywania stażu kandydackiego do klubu sportowego stosuje się odpowiednio postanowienia § 18 pkt 3 i 6, § 23 ust. 1 i 2 oraz § 25 Statutu.

§ 15.

 1. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie działalności w sporcie flyball oraz popierające cele Związku i wspierające go organizacyjnie lub finansowo.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwały na podstawie pisemnego zgłoszenia. W zgłoszeniu podmioty ubiegające się o członkostwo wspierające deklarują przestrzeganie statutu oraz określają rodzaj wsparcia na rzecz Związku.

§ 16.

Zarząd Związku prowadzi ewidencję członków zwyczajnych i wspierających.

§ 17.

 1. Walne Zebranie Członków może nadać osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu flyball godność „członka honorowego”.
 2. Osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu flyball, które pełniły funkcję Prezesa Zarządu, Walne Zebranie Członków może nadać godność „Prezesa Honorowego”.
 3. Członkostwo honorowe nie stanowi członkostwa w Związku w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie.

§ 18.

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

1) udziału w Walnym Zebraniu Członków za pośrednictwem swoich przedstawicieli członków, wybranych zgodnie z zasadami określonymi w § 29;
2) biernego i czynnego prawa wyborczego do pozostałych władz Związku za pośrednictwem swoich przedstawicieli członków;
3) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku;
4) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku;
5) uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek;
6) organizowania zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Związek, na zasadach określonych przez Zarząd Związku.

§ 19.

Członkowie wspierający i honorowi (w tym Prezesi Honorowi) mają prawo do:
1) brania udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym;
2) zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Związku.

§ 20.

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

1) przestrzegania Statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w sporcie flyball oraz powszechnie obowiązującego prawa;
2) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu flyball oraz realizacji zadań statutowych Związku;
3) dbania o dobre imię Związku;
4) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku;
5) regularnego opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz Związku w wysokości ustalonej przez właściwy organ statutowy;
6) poddania się jurysdykcji uprawnionych organów Związku w sprawach wynikających z działalności Związku;
7) uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek, jeżeli są klubami sportowymi.

§ 21.

Członkowie wspierający są zobowiązani do:

1) przestrzegania postanowień Statutu oraz powszechnie obowiązującego prawa;
2) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku
3) dbania o dobre imię Związku;
4) realizowania deklarowanego wsparcia na rzecz Związku.

§ 22.

1. Członkowie honorowi i Prezesi Honorowi Związku są zobowiązani do:

1) działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju sportu flyball;
2) dbania o dobre imię Związku

2. Członkowie honorowi i Prezesi Honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 23.

1. Utrata członkostwa zwyczajnego lub wspierającego następuje w przypadku:

1) wystąpienia ze Związku na własne żądanie, zgłoszone na piśmie do Zarządu Związku, z upływem 30 dni od daty jego zgłoszenia;
2) likwidacji lub rozwiązania członka Związku z datą wykreślenia z właściwego rejestru;
3) wykluczenia;
4) rozwiązania Związku.

2. Wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku dokonywane jest na podstawie uchwały Zarządu Związku i może nastąpić w przypadku:

1) nie uczestniczenia w pracach i działalności Związku przez okres 2 lat;
2) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 1 roku;
3) działalności sprzecznej z prawem;
4) działalności rażąco sprzecznej ze statutem Związku oraz uchwałami władz Związku;
5) zaprzestania uczestnictwa przez członka zwyczajnego będącego klubem sportowym we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek przez okres 2 lat;
6) działania na szkodę Związku.

3. Wykluczenie członka wspierającego ze Związku dokonywane jest na podstawie uchwały Zarządu Związku i może nastąpić w przypadku:

1) działalności sprzecznej z prawem, statutem Związku oraz uchwałami władz Związku;
2) działania na szkodę Związku;
3) stwierdzenia zaniechania realizacji deklarowanego wsparcia.

§ 24.

Członkostwo honorowe ustaje w przypadku:

1) śmierci;
2) pisemnej rezygnacji;
3) podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków o pozbawieniu członkostwa honorowego po zaopiniowaniu przez Zarząd i Komisje Rewizyjną i wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 25.

 1. Od uchwały Zarządu Związku w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków lub wykluczenia ze Związku przysługuje stronie prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu.
 2. Decyzja podjęta przez Walne Zebranie Członków w przedmiocie rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Związku

§ 26.

Władzami Związku są:

1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków

§ 27.

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków stanowi walne zgromadzenie przedstawicieli członków.
3. Walne Zebrania Członków dzielą się na:

1) sprawozdawczo-wyborcze;
2) sprawozdawcze;
3) nadzwyczajne.

4. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków odbywa się raz na cztery lata.
5. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków odbywa się corocznie.

§ 28.

1. Do kompetencji sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie generalnych kierunków działania Związku i programu działania na okres najbliższej kadencji;

2) uchwalanie statutu i jego zmian;
3) rozpatrywanie sporządzonego przez Zarząd Związku rocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego rewidenta;
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Związku oraz ustępujących przed upływem kadencji jego członkom, łącznie z prawem do zadawania pytań z zakresu działania ustępujących władz lub ustępującym przed upływem kadencji jego członkom przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium;
5) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Prezesowi
6) Zarządu oraz poszczególnym członkom Zarządu Związku;
7) wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej oraz Najwyższej Komisji Odwoławczej;
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego i Prezesa Honorowego; ustalanie wysokości składki członkowskiej;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków oraz wykluczenia członka ze Związku;
10) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego;
11) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez uprawnionych uczestników Walnego Zebrania Członków;
12) ostateczna interpretacja postanowień statutu;
13) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku;
14) podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których statut nie określa właściwości pozostałych władz Związku, w tym uchwały o skróceniu kadencji władz Związku. Uchwała o skróceniu kadencji władz Związku zapada bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby przedstawicieli członków.

2. Do kompetencji sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków należą sprawy wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 7-14. W przypadku ustąpienia Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, a także zmniejszenia się liczby członków tych władz do liczby uniemożliwiającej kooptację, sprawozdawcze Walne Zebranie Członków może również zając się sprawami o których mowa w ust. 1 pkt 4-6, po przyjęciu stosownej uchwały.

3. Do kompetencji nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków należą sprawy wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 7-14. W przypadku ustąpienia Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, a także zmniejszenia się liczby członków tych władz do liczby uniemożliwiającej kooptację, nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może również zając się sprawami o których mowa w ust. 1 pkt 4-6, po przyjęciu stosownej uchwały. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zajmuje się podejmowaniem uchwał o odwołaniu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, lub poszczególnych członków tych władz przed upływem kadencji, w trybie określonym w § 41 ust. 2 i § 45 ust. 2.

§ 29.

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – przedstawicieli członków zwyczajnych wybrani na walnych zebraniach Okręgowych Związków Sportu Flyball oraz wybrani przez właściwe władze klubów sportowych;
2) z głosem doradczym:

a) członkowie honorowi i Prezesi Honorowi,
b) członkowie wspierający,
c) członkowie pozostałych władz,
d) zaproszeni goście.

2. (skreślony)
3. (skreślony)
4. W nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków biorą udział przedstawiciele członków wybrani na ostatni sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków oraz osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 30.

1. Przedstawiciele członków wybierani są na roczne kadencje. Kadencja przedstawicieli członków rozpoczyna się z dniem zebrania się sprawozdawczego lub sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków i trwa do dnia poprzedzającego zebranie się nowego sprawozdawczego lub sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków.

2. Mandat przedstawiciela członka wygasa z chwilą:

1) wyboru przedstawiciela członka do Zarządu Związku;
2) śmierci;
3) pisemnej rezygnacji przedstawiciela członka z mandatu;
4) utraty członkostwa w Związku przez podmiot, którego przedstawiciel członka był reprezentantem;
5) odwołania przedstawiciela członka z funkcji przez podmiot, którego przedstawiciel członek był reprezentantem,
6) skazania przedstawiciela członka prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. W razie wygaśnięcia mandatu przedstawiciela członka, mandat przedstawiciela członka otrzymuje:

1) w przypadku Okręgowego Związku Sportu Flyball – osoba z tego Związku, która otrzymała kolejną, największą liczbę głosów spośród osób, które nie uzyskały mandatu przedstawiciela członka na ostatnim walnym zebraniu Okręgowego Związku Sportu Flyball. W przypadku braku takiej osoby należy przeprowadzić wybory uzupełniające;
2) w przypadku klubów sportowych – inna osoba wybrana przez właściwe władze tego podmiotu.

4. O zmianie przedstawiciela członka podmiot, którego przedstawiciel członka był reprezentantem, powinien niezwłocznie poinformować Zarząd Związku.

5. Kadencja nowego przedstawiciela członka, w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego przedstawiciela członka, trwa do dnia zwołania nowego sprawozdawczego lub sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków.

§ 31.

 1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad, których projekt przedkłada Zarząd Związku.
 2. Do prawomocności uchwał Walnego Zebrania Członków niezbędna jest obecność 2/3 przedstawicieli członków w pierwszym terminie oraz niezależnie od ilości przedstawiciel członków w drugim terminie, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
 4. Zmiany statutu i rozwiązanie Związku wymagają większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby przedstawicieli członków, niezależnie od terminu obrad.
 5. Każdemu przedstawicielowi członka przysługuje jeden głos.

§ 32.

 1. Sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków zwoływane są przez Zarząd Związku w drodze uchwały, który ustala również termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad sprawozdawczego i sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebranie Członków Zarząd Związku zawiadamia członków zwyczajnych i Komisję Rewizyjną na co najmniej 21 dni przed terminem Zjazdu.
 3. Zawiadomienie, o którym w ust. 2, dokonuje się listownie oraz alternatywnie środkami komunikacji elektronicznej z potwierdzeniem odbioru oraz przez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Związku. Termin zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, uważa się za zachowany, jeżeli komunikat na stronie internetowej Związku został zamieszczony przed jego upływem.
 4. Zarząd Związku, w terminie co najmniej na dwa tygodnie przed datą Walnego Zebrania Członków, dostarcza członkom zwyczajnym materiały dotyczące zwołanego Zjazdu. Do dostarczenia materiałów stosuje się odpowiednio ust. 3.

§ 33.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Związku:
1) z własnej inicjatywy w drodze uchwały;
2) na wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływany jest w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd lub od chwili złożenia odpowiedniego wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Jeżeli Zarząd Związku nie realizuje postanowień zawartych w ust. 1 i 2 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.
4. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy rozpatrywanie spraw, dla których zostało zwołane oraz rozpatrywanie odwołań w sprawach, w których właściwy jest Walne Zebranie Członków.
5. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przepisy § 32 ust. 2 – 4 stosuje się odpowiednio.

Zarząd Związku

§ 34.

1. Działalnością Związku kieruje Zarząd.

2. Zarząd Związku składa się z 5-7 członków, w tym:

1) Prezesa Zarządu;
2) 2 wiceprezesów;
3) Skarbnika;
4) Sekretarza Generalnego.

3. Kadencja Zarządu Związku trwa pięć lat. Kadencja rozpoczyna się od dnia wyboru i trwa do dnia wyborów na kolejnym sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków.

4. Funkcję Prezesa Zarządu Związku można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

5. Członek Zarządu Związku nie może:

1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku;
2) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrany nowy Zarząd lub poszczególni członkowie Zarządu, kadencja tego Zarządu lub kadencja wybranych członków Zarządu trwa do najbliższego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków.

§ 35.

 1. Zarząd Związku wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
 2. Bierne prawo wyborcze do Zarządu Związku, w tym na stanowisko Prezesa Zarządu, przysługuje członkom, jak również osobom nie będącym członkami na Walnym Zebranie Członków, posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu organizacją sportową.
 3. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu w pierwszej kolejności spośród kandydatów zgłoszonych w trybie określonym w ust. 4 lub 5.
 4. Kandydata na Prezesa Zarządu może zgłosić grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych Związku w terminie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej i składa do Zarządu Związku.
 5. Jeżeli w trybie określonym w ust.4 nie zostanie zgłoszony żaden kandydat na Prezesa, kandydata na Prezesa może zgłosić grupa 5 przedstawicieli członków w trakcie Walnego Zebrania Członków. Prezesem zostaje wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Jeżeli zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat, to wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów.
 6. Prawo zgłaszania kandydatów na pozostałych członków Zarządu przysługuje wybranemu Prezesowi i członkom założycielom, którzy powinni przedstawić swoje kandydatury
  Walnemu Zebraniu Członków, w terminie godziny od chwili wyboru Prezesa. Walne Zebranie Członków wybiera zaproponowany skład Zarządu zwykłą większością głosów.
 7. Jeżeli proponowany przez Prezesa skład Zarządu nie zostanie wybrany Prezes może zgłosić nowych kandydatów na pozostałych członków Zarządu.
 8. Jeżeli w procedurze określonej w ust. 7 i 8 nie zostanie wybrany Zarząd wówczas Walne Zebranie Członków wybiera nowego Prezesa spośród pozostałych kandydatów zgłoszonych w trybie określonym w ust. 4 lub 5. Procedura określona w ust. 7 i 8 zostaje powtórzona.
 9. Procedura wyboru Prezesa i pozostałych członków Zarządu jest prowadzona do momentu skutecznego wyboru Zarządu.
 10. Prezes i członkowie Zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą w najbliższych dwóch kadencjach ponownie kandydować do władz Związku.

§ 36.

 1. Zarząd Związku konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wyboru i dokonuje wyboru dwóch wiceprezesów, Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika.
 2. Zarząd Związku w uzasadnionych przypadkach może pozbawić członków Zarządu funkcji wiceprezesa lub Skarbnika, lub Sekretarz Generalnego.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy do roku.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 50 % członków Zarządu.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. Przy równiej liczbie głosów decyduje głos Prezesa lub upoważnionego przez niego przewodniczącego posiedzenia.
 6. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że dla ważności uchwał stwarzających bezpośrednie skutki finansowe dla Związku niezbędny jest udział w podejmowaniu uchwał wszystkich członków Zarządu.
 7. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.

§ 37.

Uchwały Zarządu Związku zawierające informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 30 dni od dnia ich podjęcia.

§ 38.

1. Pracami Zarządu Związku kieruje Prezes Zarządu.
2. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go wskazany wiceprezes.
3. Prezes Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 56 ust. 3.
4. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy ponadto:

1) zwoływanie zebrań Zarządu Związku;
2) składanie Zarządowi informacji o stanie Związku;
3) nadzorowanie wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu.

5. Prezes informuje Zarząd Związku o podjętych działaniach na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 39.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Związku na zewnątrz w sposób określony w Statucie oraz działanie w imieniu Związku;
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
4) powoływanie i odwoływanie komisji specjalistycznych oraz ich przewodniczących;
5) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Związku oraz uchwał o wykluczeniu ze Związku;
6) podejmowanie uchwał o rozpoczęciu stażu kandydackiego;
7) ustalanie opłat związanych z uczestnictwem członków w działalności statutowej Związku, z wyłączeniem składki członkowskiej;
8) uchwalanie planów pracy i planów finansowych;
9) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;
10) proponowanie składu kadry narodowej i reprezentacji narodowej na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej, oraz ustalanie reprezentacji narodowej w pozostałych zawodach międzynarodowych;
11) organizowanie przygotowań kadry narodowej do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym;
12) uchwalanie przepisów regulującymi uprawianie sportu flyball w Polsce, w tym:

a) zasad współzawodnictwa sportowego,
b) statusu zawodników i ich przynależności klubowej,
c) trybu nadawania i pozbawiania licencji klubowych, zawodniczych i sędziowskich,
d) przepisów antydopingowych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem;

13) przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych i innych dokumentów dla Komisji Rewizyjnej;
14) przyjmowanie sprawozdań z prac komisji specjalistycznych;
15) udzielenie komisji technicznej uprawnień do odbioru torów wyścigów wg określonych kryteriów oraz rozpatrywanie odwołań od jej decyzji;
16) wykonywanie prawomocnych decyzji dyscyplinarnych;
17) interpretacja przepisów wewnątrzzwiązkowych;
18) wnioskowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień;
19) reprezentowanie Związku w międzynarodowych organizacjach;
20) uchwalanie regulaminów Zarządu oraz komisji specjalistycznych;
21) przygotowywanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia;
22) przygotowywanie corocznych sprawozdań finansowych i ich zatwierdzanie zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz przedkładanie tych sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia;
23) wybór biegłego rewidenta w celu dokonania oceny sprawozdania finansowego;
24) realizowanie funkcji dyscyplinarnych na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym;
25) organizowanie szkolenia i doszkalania kadr trenersko – instruktorskich, sędziów i działaczy sportowych;
26) podejmowanie innych uchwał w bieżących sprawach Związku.

§ 41.

1. Członkostwo w Zarządzie Związku wygasa na skutek:

1) rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności członka Zarządu na dwóch kolejnych zebraniach;
3) odwołania, w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze statutem;
4) śmierci członka.

2. Odwołania członka Zarządu, w tym Prezesa, dokonuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby przedstawicieli członków.

§ 42.

 1. W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie Związku, Zarząd ma prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby, nie więcej jednak niż 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.
 2. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa w okresie kadencji Zarządu nowego Prezesa wybiera Zarząd Związku z grona członków Zarządu, w terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska.
 3. Wyboru nowego Prezesa dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 5/7 członków Zarządu.
 4. W przypadku, gdy nie ma możliwości dokooptowania nowych członków Zarządu, a liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego składu, Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, a w przypadku, gdy do końca kadencji obecnego Zarządu pozostało nie więcej niż 3 miesiące (na dzień pierwszego terminu Zjazdu) w celu przeprowadzenia wyborów nowych władz Związku, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Zarząd może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu przeprowadzenia wyborów, jeżeli w terminie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, przewidziane jest przeprowadzenie sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 43.

1. Organem kontroli wewnętrznej Związku jest Komisja Rewizyjna.

2. Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3 członków i jest wybierana w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków na czteroletnią kadencję.

3. Bierne prawo wyborcze do Komisji Rewizyjnej przysługuje przedstawicielom członków, jak również osobom nie będącym przedstawicielami członków na Walnym Zebraniu Członków, posiadającym doświadczenie w sprawowaniu kontroli wewnętrznej w organizacjach społecznych.

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

1) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


5. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy.

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

9. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrana nowa Komisja Rewizyjna lub poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej, kadencja tej Komisji lub kadencja wybranych członków Komisji trwa do najbliższego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków.

§ 44.

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
 2. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi Związku.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Związku z wnioskami z kontroli i może żądać wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 5. Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przypadkach określonych w statucie.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.

§ 45.

1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:

1) rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej zgłoszonej na piśmie;
2) skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) odwołania, w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze statutem;
4) śmierci członka.


2. Odwołania członka Komisji Rewizyjnej dokonuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby przedstawicieli członków.

§ 46.


W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej nowym jej członkiem zostaje osoba, która uzyskała w wyborach największą ilość głosów, a nie została wybrana. Jeżeli nie istnieje możliwość dokooptowania członka Komisji Rewizyjnej na powyższej zasadzie, zarząd Związku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, a w przypadku, gdy do końca kadencji obecnej Komisji Rewizyjnej pozostało nie więcej niż 3 miesiące (na dzień pierwszego terminu Zjazdu) w celu przeprowadzenia wyborów nowych władz Związku, z zastrzeżeniem §42 ust.5.

Rozdział V
Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozstrzyganie sporów

§ 47.

Członkowie Związku, kluby sportowe odbywające staż kandydacki, zawodnicy, sędziowie, instruktorzy, trenerzy, osoby pełniące funkcje w statutowych władzach Związku i komisjach specjalistycznych, inni działacze, organizatorzy imprez oraz inne osoby biorące udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie postanowień Statutu, przepisów antydopingowych, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w sporcie flyball.

§ 48.

1. Odpowiedzialność dyscyplinarna realizowana jest na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie dyscyplinarnym, uchwalonym przez Walne Zebranie Członków, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w niniejszym Statucie.

2. Postępowanie dyscyplinarne jest co najmniej dwuinstancyjne.

3. Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są:

1) Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowa, która orzeka jako organ pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych do właściwości innego organu;
2) Najwyższa Komisja Odwoławcza, która orzeka, jako organ odwoławczy od orzeczeń Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej;
3) Zarząd Związku, który orzeka jako organ pierwszej instancji w sprawach o wykluczenie członka ze Związku;
4) Walne Zebranie Członków, który orzeka jako organ odwoławczy od orzeczeń Zarządu w sprawach o wykluczenie członka ze Związku.

4. Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowa oraz Najwyższa Komisja Odwoławcza powoływane są przez Walne Zebranie Członków.

5. Regulamin dyscyplinarny określa w szczególności szczegółowe zasady powoływania i funkcjonowania Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej oraz Najwyższej Komisji Odwoławczej, kompetencje organów właściwych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych, tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje przewinień dyscyplinarnych i rodzaje wymierzanych kar.

6. Orzeczenia organów właściwych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mogą być zaskarżane do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, jeżeli przewidują to przepisy Regulaminu dyscyplinarnego.

§ 49.

Zarząd Związku może ustanowić stały sąd polubowny w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rolę stałego sądu polubownego może pełnić również Najwyższa Komisja Odwoławcza, o ile Regulamin dyscyplinarny, o którym mowa w § 48 ust. 5 to przewiduje.

Rozdział VI
Komisje wewnętrzne i organy administracyjne Związku

§ 50.

 1. W celu realizacji zadań statutowych w ramach organizacyjnych Związku Zarząd Związku może powoływać komisje specjalistyczne.
 2. Powołane komisje specjalistyczne działają w oparciu o regulaminy, zatwierdzone przez Zarząd Związku.

§ 51.

 1. Organem administracyjnym Związku jest Biuro ZSF.
 2. Pracami Biura ZSF kieruje Sekretarz Generalny.

Rozdział VII
Wyróżnienia i nagrody

§ 52.

Związek ma prawo wyróżnienia i nagradzania osób związanych z działalnością statutową Związku.

§ 53.

Związek może występować do władz państwowych i resortowych o przyznanie nagród i wyróżnień osobom związanym z działalnością statutową Związku.

§ 54.

Rodzaje i zasady przyznawania nagród i wyróżnień Związku określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

Rozdział VIII
Majątek i fundusze Związku

§ 55.

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, pieniądze i fundusze, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku.


2. Na fundusze Związku składają się:

1) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek;
2) składki roczne członków Związku;
3) opłaty licencyjne i inne opłaty związane z uczestnictwem w współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek;
4) wpływy wynikające z międzynarodowej statutowej działalności Związku, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) dotacje na realizację zadań publicznych;
6) darowizny, środki pochodzące z fundacji oraz innych źródeł
7) zapisy i spadki;
8) dochody z majątku;
9) środki otrzymane od sponsorów;
10) wpływy uzyskane z działalności gospodarczej;
11) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku.

§ 56.

 1. Majątkiem i funduszami Związku gospodaruje Zarząd.
 2. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób: członków Zarządu Związku, w tym Prezesa Zarządu lub wiceprezesa.

§ 57.

1. W zakresie dysponowania majątkiem Związku zabronione jest:

1) udzielanie pożyczek przez Związek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do:

a) członków Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i pracowników Związku;
b) małżonków członków Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i pracowników Związku oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia;
c) osób związanych z członkami Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i pracowników Związku z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli.

2) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie władz Związku lub pracownicy Związku oraz ich osoby bliskie, wymienione w pkt 1 lit. a i b.

2. W przypadku konieczności zawarcie umowy o pracę z członkiem Zarządu osobą reprezentującą Związek w umowie o zatrudnienie jest przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 58.

Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek.

§ 59.

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków, a pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, Zarządowi Związku. Ostateczna interpretacja Statutu należy do Walnego Zebrania Członków.

Przewodniczący zebrania: Bartosz Zych
Protokolant: Dorota Czerwińska Pośpiech