Protokół ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków ZSF

Protokół ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków
Uchwały Walnego Zebrania Członków z 27 lutego 2021 Związek Sportu Flyball

W dniu 27 lutego 2021 roku pomiędzy godziną 10:00 a 14:00 odbyło się zdalne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Związku Sportu Flyball.

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia uczestniczyło 12 liderów klubów z 15 liderów wszystkich klubów zarejestrowanych z Związku. Członkowie uczestniczyli w zebraniu poprzez aplikację Teams. Głosowania w sprawie uchwał odbyły się za pośrednictwem tej samej aplikacji.

 1. Obrady otworzył Prezes Marcin Harabin.
 2. Zaproponowano następujące kandydatury:
  a. na Przewodniczą Zebrania Katarzynę Skutkiewicz
  b. na Protokolantkę Zebrania Martę Kowalewską
  Kandydatki wyraziły zgodę. Członkowie Zebrania wybrali kandydatki jednomyślnie.
 3. Komisja Rewizyjna bez uwag przyjęła sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności.
 4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia udziela absolutorium Zarządowi za rok 2020.
 5. Poinformowano członków Walnego Zebrania o nagrywaniu spotkania. Członkowie jednomyślnie wyrazili zgodę.
 6. Walne Zebranie 12 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się zobowiązało zarząd do wprowadzenia zmian w statucie określających kluby uprawnione do głosowania w trakcie walnego zebrania członków.
 7. Walne Zebranie 12 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się ustaliło zastąpienie opłaty członkowskiej poprzez opłatę licencyjną/zawodniczą w wysokości:
  a. opłata do końca lutego 75 pln, po tym terminie 100 pln
  b. ostateczny termin wpłaty 30 dni przed zawodami
 8. Walne Zebranie 12 głosami za ustaliło usunięcie zapisu o wykreśleniu członków z ZSF przy nieopłaceniu składki członkowskiej za dany rok.
 9. Walne Zebranie 9 głosami za, 3 przeciw i braku wstrzymujących ustaliło zawarcie kwoty rejestracyjnej w opłacie licencyjnej za rok, w którym członek się rejestruje. Wysokość opłaty licencyjnej w pierwszym roku ustalono na kwotę 100 pln.
 10. W związku z wprowadzonymi nowymi zasadami Walne Zebranie 10 głosami za, przy braku sprzeciwu i 2 wstrzymujących się, zadecydowało o zwrocie różnicy w opłacie rejestracyjnej w kwocie 75 pln osobom, które wpłaciły opłatę rejestracyjną przed datą Walnego Zebrania.
 11. Walne Zebranie przy braku głosów za, 10 przeciw i 2 wstrzymujących się odrzuciło wniosek o zmianę wysokości opłaty licencyjnej dla osób, które są aktywnymi sędziami.
 12. Walne Zebranie zobowiązało Zarząd do przedstawienia do dnia 15 marca 2021 propozycji zmiany wynagrodzenia sędziów za sędziowanie turnieju.
 13. Walne Zebranie przy 1 głosie za, 11 przeciw i 0 wstrzymujących się odrzuciło wniosek o zmianę sposobu rozliczania wynagrodzenia dla sędziego z sędziowania dywizji na sędziowanie turnieju.
 14. Walne Zebranie 12 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się przedłuża termin aktualizacji składów do 31 marca 2021 roku.
 15. Walne Zebranie 11 głosami za, przy braku sprzeciwu oraz 1 wstrzymującym się zadecydowało o zmianie terminu obowiązku przesłania aktualnych danych dotyczących osób oraz psów startujących w ramach klubu na 31 marca każdego roku. Zmianie ulegnie punkt 2.4.3 Regulaminu Sportu Flyball.
 16. Walne Zebranie zobowiązało Zarząd do przedstawienia do dnia 31 maja 2021 propozycji zmiany statutu z uwzględnieniem:
  a. prawa głosu dla klubu, a nie członków stowarzyszenia
  b. utrzymania obecnej osobowości prawnej Związku, czyli stowarzyszenia
 17. Walne Zebranie 11 głosami za, przy 0 sprzeciwu i 1 wstrzymujących się przyjmuje, że:
  a) Mistrzostwa Polski odbywające się w 2021 r. odbędą się w dwóch etapach, z których pierwszy odbędzie się w formule „round robin”, a drugi – w formule „single elimination”;
  b) Termin oraz miejsce Mistrzostw Polski zostanie ogłoszony przez Zarząd nie później niż 31 marca 2021 r. poprzez publikację w grupie „Kontakt ZSF” na portalu Facebook;
  c) W razie obiektywnych trudności z rozegraniem Mistrzostw Polski w formule określonej w lit. a, Zarząd, po ustaleniu liczby drużyn biorących udział w turnieju, przedstawi odmienną formułę turnieju, dostosowaną do liczby drużyn biorących w nim udział.
 18. Walne Zebranie 7 głosami za, przy braku sprzeciwu, oraz 5 wstrzymujących się zadecydowało o obliczanie nagrody w Pucharze Polski na podstawie iloczynu zawodów oraz kwoty jednostkowej za udział w turnieju.
 19. Walne Zebranie przy braku głosów za, 11 przeciw i 1 wstrzymującym się odrzucił wniosek o ustanowienie kwoty jednostkowej za udział w turnieju będącej podstawą do obliczania nagrody w Pucharze Polski w wysokości 400 pln. Walne Zebranie zobowiązało Zarząd do przedstawienia propozycji kwoty w terminie do 15 marca 2021.
 20. Walne Zebranie 9 głosami za, 0 przeciw, przy 3 wstrzymujących się zadecydowało o przyznaniu honorowego członkostwa w ZSF Koordynatorce ds. Sędziowskich Annie Bielik.
 21. Dariusz Radomski zaproponował zmianę Regulaminu Sędziów w zakresie dostępu do szczegółowych wyników egzaminu. Zarząd zobowiązał się przegłosować zaproponowane zmiany w brzmieniu: Kandydat na sędziego ma prawo do otrzymania pisemnej informacji na temat punktacji uzyskanej w zakresie każdego pytania testowego. Wniosek o otrzymanie pisemnej informacji na temat punktacji można złożyć nie później niż tydzień po ogłoszeniu wyników egzaminu. Koordynator ZSF ds. sędziowskich sporządza pisemną informację w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku. W terminie tygodnia od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia oceny Kandydat na sędziego może wnieść odwołanie od oceny do Zarządu ZSF. Odwołanie rozpoznaje dwóch Sędziów głównych wraz z wyznaczonym członkiem ZSF. W razie stwierdzenia zasadności odwołania, skład rozpoznający odwołanie zmienia punktację przyznaną za poszczególne odpowiedzi. W przypadku braku podstaw do uwzględnienia odwołania podlega ono oddaleniu.

  Katarzyna Skutkiewicz
  Przewodnicząca Zebrania

  Marta Kowalewska
  Protokolantka Zebrania