Protokół ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków ZSF z 26 marca 2022

W dniu 26 marca 2022 roku pomiędzy godziną 10:00 a 14:00 odbyło się zdalne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Związku Sportu Flyball

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia uczestniczyło 12 liderów klubów z 19 liderów wszystkich klubów zarejestrowanych w Związku. Członkowie uczestniczyli w zebraniu przez aplikację Google Meet. Głosowania w sprawie uchwał odbywały się za pośrednictwem tej samej aplikacji.

 1. Obrady otworzył Prezes Marcin Harabin.
 2. Zaproponowano następujące kandydatury:
  a) na Przewodniczącą Zebrania Martynę Kudełko
  b) na Protokolantkę Zebrania Martę Kowalewską
  Kandydatki wyraziły zgodę. Członkowie Zebrania wybrali kandydatki jednomyślnie.
 1. Prezes Marcin Harabin przedstawił podsumowanie działalności Związku za rok 2021. Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności z jedną uwagą: sprawozdanie finansowe zostało dostarczone zbyt późno, Komisja Rewizyjna zobowiązała Zarząd do dostarczania sprawozdania finansowego co najmniej na 5 dni przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 12 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2021.
 1. Walne Zgromadzenie 12 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się zwolniło organizatora z wnoszenia dodatkowych opłaty z tytułu udziału psa bez licencji oraz przewodnika, który nie jest członkiem ZSF od drużyny zagranicznej biorącej udział w turnieju.
  Zmiany na stronie internetowej koordynuje Maria Sołonczak.

6. Walne Zgromadzenie 12 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się zniosło ulgę drużynową w opłacie turniejowej za wystawienie sędziów.

7. Walne Zebranie 12 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących ustaliło następującą formę aktualizacji listy psów przypisanych do klubów:

a) Informacja powinna zostać przesłana mailowo do 28 lutego każdego roku na adres mailowy Zarządu Związku Sportu Flyball.

b) Aktualizacja składów psów ograniczona do imion psów z numerami licencji.

c) Przy zmianie klubu wprowadzono obowiązek przesłania oświadczenia zawodnika z jego podpisem i popisem lidera nowego klubu. 
Wzór oświadczenie przygotuje Marta Kowalewska.

8. Walne Zebranie 11 głosami za, 1 przeciw i braku wstrzymujących się ustaliło, że Mistrzostwa Polski mogą odbyć się zarówno na nawierzchni trawiastej, jak i na matach (zawody pod dachem).

9. Walne Zebranie 12 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się zobowiązało Zarząd do zmiany punktu 2.11.2 c Regulaminu Sportu Flyball.

Obecne brzmienie:

Do udziału w Mistrzostwach zostanie zaproszonych pisemnie dwanaście drużyn, które uzyskały najlepsze czasy w oficjalnych zawodach rozgrywanych w danym roku. 

Nowe brzmienie:

Do udziału w Mistrzostwach zostanie zaproszonych mailowo lub na grupie kontakt szesnaście drużyn, które uzyskały najlepsze czasy w oficjalnych zawodach rozgrywanych w danym roku. 

10. Walne Zebranie 12 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się przyjmuje, że:

a) Mistrzostwa Polski odbywające się w 2022 roku odbędą się w dwóch etapach, z których pierwszy odbędzie się w formule “round robin”, a drugi w formule “single elimination”.

b) Termin oraz miejsce Mistrzostw Polski zostanie ogłoszony przez Zarząd nie później niż 30 kwietnia poprzez publikację w grupie “Kontakt ZSF” na portalu Facebook.

c) W razie obiektywnych trudności z rozegraniem Mistrzostw Polski w formule określonej w lit.a, Zarząd, po ustaleniu liczby drużyn biorących udział w turnieju, przedstawi odmienną formułę turnieju dostosowaną do liczby drużyn biorących w nim udział.

11. Walne Zebranie 12 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się przyjmuje, że:

Drużyny startujące w Mistrzostwach Polski powinny startować w składach, w których uzyskały najlepszy czas w danym roku. Dopuszcza się zmianę nie więcej niż 2 z 6 psów w drużynie.

12. Regulamin Pucharu Mank zmienić na stronie

13. Zarząd zobowiązał się do przygotowania propozycji certyfikacji sędziów do 15 maja 2022. Propozycja powinna uwzględniać:

a) wyznaczanie sędziów na zawody
b) zmiany w Regulaminie Sędziów
c) organizację oraz przeprowadzanie szkoleń.

14. Walne Zebranie 5 głosami za, przy 6 sprzeciwu i 1 wstrzymującym się odrzuciło wniosek o wprowadzenie wideoweryfikacji na zawodach. 

15. Walne Zebranie 12 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się przyjęło wniosek o wprowadzenie Clean Time Breakout oraz zobowiązało Zarząd do przygotowania propozycji zapisów regulaminowych do 02.04.2022.

16. Ustalono, że najbliższe spotkanie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w wersji hybrydowej.