Uchwały ZSF 2015-2018

UCHWAŁA ZARZĄDU ZWIĄZKU SPORTU FLYBALL
Z DNIA 13 STYCZNIA 2018 r.

w zakresie nastepujących spraw, podnoszonych podczas Walnego Zebrania Członków ZSF,

które odbyło się w Warszawie, 13 stycznia 2018r:

 1. Utrzymanie wysokości składki członkowskiej ZSF w kwocie 75zł. w roku 2018.
 2. Podniesienie wysokości opłaty rejestracyjnej za członkostwo w ZSF do 25zł w roku 2018.
 3. Podniesienie wysokości opłaty za rejestrację drużyny w ZSF do 100zł. w roku 2018.
 4. Utrzymanie wysokości opłaty za wydanie licencji dla psa, którego przewodnik jest członkiemZSF w wysokości 30zł. w roku 2018.
 5. Podniesienie wysokości opłaty za wydanie licencji dla psa, którego przewodnik nie jest członkiem ZSF do 100zł. w roku 2018.
 6. Utrzymanie wysokości opłaty turniejowej na korzyść ZSF za psa, którego przewodnik jest członkiem ZSF w wysokości 15zł. w roku 2018.
 7. Podniesienie wysokości opłaty turniejowej na korzyść ZSF za psa, którego przewodnik nie jestczłonkiem ZSF do kwoty 40zł. w roku 2018.
 8. Podniesienie wysokości opłaty turniejowej na korzyść ZSF za psa z drużyny zagranicznej do kwoty 20zł. w roku 2018.
 9. Pozostawienie w punkcie 2.4.3 regulaminu ZSF, jednego okresu sezonu flyballowego.
 10. Ustalenie terminu aktualizacji składów (psów) należących do klubów do końca lutego 2018r. (nowy formularz).
 11. Propozycja wyboru Marcina Harabina na osobę formułującą wnioski do głosowania podczasobecnego Walnego Zebrania Członków ZSF.
 12. Propozycja upoważnienia Adama Kolocha do rozpoznania sprawy uzyskania przez ZSF statusu OPP.
 13. Propozycja dopisania do obowiązków Organizatora sprawdzenia licencji psów, statusu drużyn oraz poinformowanie drużyn o wyniku weryfikacji w terminie najpóźniej 14 dni przed terminem zawodów.
 14. Propozycja zmiany zapisu punktu 2.3.1 Regulaminu Sportu Flyball.
 15. Propozycja zobowiązania Sędziów do deklarowania dyspozycyjności na zawody organizowanew ciągu roku do ostatniego dnia lutego każdego roku.
 16. Zobowiązanie Koordynatorów Sędziów aby, w porozumieniu z Organizatorem zawodówdecydowali o obsadzie sędziowskiej danych zawodów.
 17. Propozycja zobowiązania Klubów do wydelegowania minimum jednej osoby na szkoleniesędziowskie do dnia 15 lutego 2018r.
 18. Propozycja dopisania do obowiązków Organizatora Turnieju zapewnienia narzędzi pomiarowychoraz kompletu dokumentów niezbędnych do uznania rekordu Polski.
 19. Propozycja powierzenia Katarzynie Skutkiewicz zadania stworzenia grupy roboczej w celu zredagowania poradnika flyballowego dla drużyn początkujących.
 20. Propozycja powierzenia Joannie Borowskiej i Magdalenie Szulc, zadanie stworzenia grupyroboczej mającej do dnia 31 marca 2018r., określić zasady funkcjonowania Ligi ZSF.
 21. Propozycja przyznania przez ZSF honorowego patronatu turniejowi w randze MistrzostwEuropy, odbywającego się w Sopocie w 2018 roku. Jednocześnie zobowiązujemy Organizatorado złożenia oficjalnego wniosku. Przy czym Organizator przed ogłoszeniem patronatuprzedstawi do akceptacji ZSF, płaszczyznę każdorazowego użycia znaku graficznego ZSF.
 22. Propozycja ustanowienia Katarzyny Skutkiewicz redaktorem działu „Aktualności” na stronieinternetowej ZSF dostępnej pod adresem polskiflyball.info.
 23.  Propozycja przyznania koordynatorowi ds. Sędziowskich prawa do skrócenia w uzasadnionych przypadkach ścieżki uzyskania licencji Sędziego głównego.
 24. Propozycja wykreślenia z punktu 1.1.3a Regulaminu Sportu Flyball treści “i wymagane”.
 25. Propozycja zwrotu kosztów dojazdu na Walne Zgromadzenie Członków ZSF odbywającego się 13 stycznia 2018r., leaderom klubów uczestniczącym w zgromadzeniu.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.

U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) obecni na Walnym Zebraniu członkowie związku

sportowego działającego w formie stowarzyszenia Związek Sportu Flyball

postanowili, co następuje:

 1. Utrzymać wysokość składki członkowskiej ZSF w kwocie 75zł. w roku 2018.
 2. Podnieść wysokość opłaty rejestracyjnej za członkostwo w ZSF do kwoty 25zł w roku 2018.
 3. Podnieść wysokość opłaty za rejestrację drużyny w ZSF do kwoty 100zł. w roku 2018.
 4. Utrzymać wysokość opłaty za wydanie licencji dla psa, którego przewodnik jest członkiem ZSF w wysokości 30zł. w roku 2018.
 5. Podnieść wysokości opłaty za wydanie licencji dla psa, którego przewodnik nie jest członkiem ZSF do kwoty 100zł. w roku 2018.
 6. Utrzymać wysokość opłaty turniejowej na korzyść ZSF za psa, którego przewodnik jest członkiem ZSF w wysokości 15zł. w roku 2018.
 7. Podnieść wysokość opłaty turniejowej na korzyść ZSF za psa, którego przewodnik nie jest członkiem ZSF do kwoty 40zł. w roku 2018.
 8. Podnieść wysokość opłaty turniejowej na korzyść ZSF za psa z drużyny zagranicznej do kwoty 20zł. w roku 2018.
 9. Pozostawić w punkcie 2.4.3 regulaminu ZSF, jeden okres sezonu flyballowego.
 10. Ustalić termin aktualizacji składów (psów) należących do klubów do końca lutego 2018r. (nowy formularz). Zmiany dotyczą zapisów w Regulaminie Sportu Flyball. 

  Dotychczasowe brzmienie:
  2.4.3 Każdy pies może startować w drużynie tylko jednego klubu. Sezon flyballowy trwa jeden okres: Okres flyballowy trwa od 28 lutego bieżącego roku do 28 lutego przyszłego roku. Przed rozpoczęciem okresu flyballowego klub ma obowiązek przesłania aktualnych danych dotyczących osób oraz psów startujących w ramach klubu (Wniosek o rejestrację drużyny flyballowej). Na wniosku tym należy umieścić nazwę klubu, numer licencji psa, imię psa oraz podpis właściciela psa. 

  Nowe brzmienie:
  2.4.3 Każdy pies może startować w drużynie tylko jednego klubu. Sezon flyballowy trwa jeden okres: Okres flyballowy trwa od 28 lutego bieżącego roku do 28 lutego przyszłego roku. Przed rozpoczęciem okresu flyballowego – w terminie do dnia 28 lutego każdego roku – klub ma obowiązek przesłania aktualnych danych dotyczących osób oraz psów startujących w ramach klubu (Wniosek o rejestrację drużyny flyballowej). Na wniosku tym należy umieścić nazwę klubu, numer licencji psa, imię psa, imię i nazwisko oraz podpis właściciela psa.
 11. Wybrać Marcina Harabina na osobę formułującą wnioski do głosowania podczas Walnego Zebrania Członków ZSF 13 stycznia 2018r.
 12. Upoważnić Adama Kolocha do rozpoznania sprawy uzyskania przez ZSF statusu OPP.
 13. Dopisać do obowiązków Organizatora sprawdzenia licencji psów, statusu drużyn oraz poinformowanie drużyn o wyniku weryfikacji w terminie najpóźniej 14 dni przed terminem zawodów. Zmiany dotyczą zapisów w Regulaminie Sportu Flyball. 

  Dotychczasowe brzmienie:
  2.7.6 Organizator musi dać drużynom możliwość sprawdzenia poprawności przyjmowania zgłoszeń. 

  Nowe brzmienie:
  2.7.6 Do obowiązków organizatora należy sprawdzenie licencji psów, statusu drużyn oraz poinformowanie osoby zgłaszającej drużynę do zawodów o wyniku takiej weryfikacji w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia się zawodów.
   
 14. Zmienić zapis punktu 2.3.1 Regulaminu Sportu Flyball. 

  Dotychczasowe brzmienie:
  Osoba pełniąca funkcję Sędziego głównego lub sędziego liniowego na zawodach flyballowych w Polsce, musi posiadać ważną licencję sędziego, wydaną przez Związek Sportu Flyball lub inne organizacje uznane przez ZSF. Warunki uzyskania tej licencji ustala Walne Zgromadzenie ZSF. Za przeszkolenie sędziego boksowego odpowiada Lider Klubu, którego członkiem jest Sędzia boksowy.

  Nowe brzmienie:
  Osoba pełniąca funkcję Sędziego głównego lub sędziego liniowego na zawodach flyballowych w Polsce, musi posiadać ważną licencję sędziego, wydaną przez Związek Sportu Flyball lub inne zarejestrowane Organizacje Sportu Flyball. Wniosek o sędziowanie zawodów przez sędziego zagranicznego musi zostać każdorazowo zaakceptowany przez Koordynatora do spraw Sędziów. Warunki uzyskania tej licencji ustala Walne Zgromadzenie ZSF. Za przeszkolenie sędziego boksowego odpowiada Lider Klubu, którego członkiem jest Sędzia boksowy.
   
 15. Dodać następujące sformułowanie w punkcie 9 Regulaminu Sędziów Flyball: 

  Dotychczasowe brzmienie:
  „Aktualną listę Sędziów Flyball jest publikowana na stronie internetowej ZSF. Za aktualizację tej listy odpowiada administrator strony w porozumieniu z Koordynatorem Sędziów.”

  Nowe brzmienie:
  „Aktualną listę Sędziów Flyball jest publikowana na stronie internetowej ZSF. Za aktualizację tej listy odpowiada administrator strony w porozumieniu z Koordynatorem Sędziów Sędziowie są zobowiązani do zadeklarowania Koordynatorowi Sędziów do 28 lutego każdego roku dyspozycyjności podczas planowanych zawodów ZSF. Złożone deklaracje mogą być modyfikowane w trakcie sezonu”
   
 16. Zobowiązać Koordynatorów Sędziów aby, w porozumieniu z Organizatorem zawodów decydowali o obsadzie sędziowskiej danych zawodów. Zmiany dotyczą zapisów w Regulaminie Sportu Flyball. 

  Dotychczasowe brzmienie:
  2.2.5 Nie później niż w dniu zamknięcia zgłoszeń do turnieju, organizator jest zobowiązany do wysłania do ZSF wniosku o delegowanie Sędziego głównego / sędziów z podaniem konkretnych nazwisk. ZSF omówi propozycje klubu i o swojej decyzji niezwłocznie poinformuje organizatora. ZSF niezwłocznie poinformuje zatwierdzonych: Sędziego głównego / sędziów o wydelegowaniu go / ich do sędziowania turnieju. Organizator powinien zapewnić odpowiednią liczbą sędziów, pomocników sędziów oraz innych osób niezbędnych przy organizacji zawodów.

  Nowe brzmienie:
  2.2.5 Nie później niż w ciągu 5 dni od zamknięcia zgłoszeń do turnieju, organizator jest zobowiązany do uzgodnienia w porozumieniu z Koordynatorem ds. Sedziowskich obsady sędziowskiej na dane zawody (Sędziego głównego / sędziów z podaniem konkretnych nazwisk). ZSF niezwłocznie poinformuje zatwierdzonych: Sędziego głównego / sędziów o wydelegowaniu go / ich do sędziowania turnieju. Organizator powinien zapewnić odpowiednią liczbą sędziów, pomocników sędziów oraz innych osób niezbędnych przy organizacji zawodów.
   
 17. Zobowiązać każdy Klub do wydelegowania minimum jednej osoby na szkolenie sędziowskie do dnia 15 lutego 2018r.
 18. Dopisać do obowiązków Organizatora Turnieju zapewnienie narzędzi pomiarowych oraz kompletu dokumentów niezbędnych do uznania rekordu Polski. Zmiany dotyczą zapisów w Regulaminie Sportu Flyball. 

  Dotychczasowe brzmienie:
  2.8.4 Organizator turnieju musi przed rozpoczęciem zawodów zapewnić pomiar wszystkich psów bez ważnej Licencji flyballowej. W przypadku zawodników….. 

  Nowe brzmienie:
  2.8.4 Organizator turnieju musi przed rozpoczęciem zawodów zapewnić pomiar wszystkich psów bez ważnej Licencji flyballowej, jak również narzędzia pomiarowe niezbędne do jego dokonania. W przypadku zawodników…..

  Dotychczasowe brzmienie:
  2.2.3 Organizator odpowiada za przygotowanie, przeprowadzenie oraz podsumowanie turnieju. Osobą, która bierze odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie zawodów, jest osoba wymieniona w ogłoszeniu o zawodach, która również składała wniosek o włączenie danych zawodów do kalendarza imprez prowadzonego przez ZSF. Osoba ta (zwana „przedstawicielem organizatora”) musi także figurować we wniosku przedkładanym odpowiednim służbom weterynaryjnym oraz władzom terenu, na którym odbywają się zawody. Bez zgody władz lokalnych zawody nie mogą się odbyć, w przeciwnym razie, organizator naraża się na sankcje prawne. 

  Nowe brzmienie:
  2.2.3 Organizator odpowiada za przygotowanie, przeprowadzenie oraz podsumowanie turnieju.Osobą, która bierze odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie zawodów, jest osoba wymieniona w ogłoszeniu o zawodach, która również składała wniosek o włączenie danych zawodów do kalendarza imprez prowadzonego przez ZSF. Osoba ta (zwana „przedstawicielem organizatora”) musi także figurować we wniosku przedkładanym odpowiednim służbom weterynaryjnym oraz władzom terenu, na którym odbywają się zawody. Bez zgody władz lokalnych zawody nie mogą się odbyć, w przeciwnym razie, organizator naraża się na sankcje prawne. 
  2.2.3.a Na organizatorze spoczywa obowiązek zapewnienia:
  * Ringu flyballowego (patrz punkt 1.2 Regulaminu ZSF)
  * Dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zawodów
  * Sprzętu pomiarowego oraz dokumentów niezbędnych do dokonania pomiaru wysokości psów (patrz punkt 2.8.4 Regulaminu ZSF)
  * Sprzętu pomiarowego oraz dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia rekordu Polski (patrz Załącznik nr 3) 
   
 19. Powierzyć Katarzynie Skutkiewicz zadanie stworzenia grupy roboczej w celu zredagowania poradnika flyballowego dla drużyn początkujących.
 20. Powierzyć Joannie Borowskiej i Magdalenie Szulc, zadanie stworzenia grupy roboczej mającej do dnia 31 marca 2018r., określić zasady funkcjonowania Ligi ZSF.
 21. Przyznać przez ZSF honorowego patronatu turniejowi w randze Mistrzostw Europy, odbywającego się w Sopocie w 2018 roku, przy czym, zobowiązujemy Organizatora do złożenia oficjalnego wniosku. Przy czym Organizator przed ogłoszeniem patronatu przedstawi do akceptacji ZSF, płaszczyznę każdorazowego użycia znaku graficznego ZSF.
 22. Ustanowić Katarzynę Skutkiewicz redaktorem działu „Aktualności” na stronie internetowej ZSF dostępnej pod adresem polskiflyball.info.
 23. Przyznać koordynatorowi ds. Sędziowskich prawa do skrócenia w uzasadnionych przypadkach ścieżki uzyskania licencji Sędziego głównego. Zmiana dotyczy zapisu w Regulaminie Sędziów flyball. Dotychczasowe brzmienie: 2. Warunki ubiegania się o licencję Sędziego flyball Sędzią flyball może być jedynie osoba będąca członkiem ZSF. Limit wieku dla osób ubiegających się o licencję Sędziego flyball (dotyczy Sędziów liniowych oraz Sędziów głównych) oraz osób mających pełnić funkcję Sędziów boksowych:
  ● 16 lat w przypadku Sędziego boksowego,
  ● 18 lat w przypadku Sędziego liniowego,
  ● 21 lat w przypadku Sędziego głównego.
  Osoba przystępująca do szkolenia Sędziego musi osiągnąć podany powyżej wiek przed rozpoczęciem szkolenia. Inne warunki, które musi spełniać kandydat na Sędziego: 
  ● musi znać język polski,
  ● musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  ● posiadać umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
  ● ukończyć szkolenie dla Sędziów organizowane przez ZSF (dotyczy Sędziów liniowych i głównych),
  ● ukończyć szkolenie dla Sędziów przeprowadzone przez Lidera swojego Klubu (dotyczy Sędziów boksowych),
  ● pozytywnie zdać pisemny egzamin przewidziany na odpowiednią kategorię sędziowską (dotyczy Sędziów liniowych i głównych),
  ● pozytywnie przejść odpowiednie sędziowanie pod nadzorem (w przypadku Sędziego liniowego: sędziowanie pod nadzorem na min dwóch zawodach, w przypadku Sędziego głównego: sędziowanie pod nadzorem na min dwóch zawodach),
  ● odpowiednie doświadczenie na stanowisku Sędziego (Sędzia główny: min. jeden rok kalendarzowy
  jako Sędzia liniowy przed przystąpieniem do pisemnego testu na Sędziego głównego).

  Nowe brzmienie:
  2. Warunki ubiegania się o licencję Sędziego flyball Sędzią flyball może być jedynie osoba będąca członkiem ZSF. Limit wieku dla osób ubiegających się o licencję Sędziego flyball (dotyczy Sędziów liniowych oraz Sędziów głównych) oraz osób mających pełnić funkcję Sędziów boksowych:
  ● 16 lat w przypadku Sędziego boksowego,
  ● 18 lat w przypadku Sędziego liniowego,
  ● 21 lat w przypadku Sędziego głównego.
  Osoba przystępująca do szkolenia Sędziego musi osiągnąć podany powyżej wiek przed rozpoczęciem szkolenia. Inne warunki, które musi spełniać kandydat na Sędziego:
  ● musi znać język polski,
  ● musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  ● posiadać umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
  ● ukończyć szkolenie dla Sędziów organizowane przez ZSF (dotyczy Sędziów liniowych i głównych),
  ● ukończyć szkolenie dla Sędziów przeprowadzone przez Lidera swojego Klubu (dotyczy Sędziów boksowych),
  ● pozytywnie zdać pisemny egzamin przewidziany na odpowiednią kategorię sędziowską (dotyczy Sędziów liniowych i głównych),
  ● pozytywnie przejść odpowiednie sędziowanie pod nadzorem (w przypadku Sędziego liniowego: sędziowanie pod nadzorem na min dwóch zawodach, w przypadku Sędziego głównego: sędziowanie pod nadzorem na min dwóch zawodach), 
  ● odpowiednie doświadczenie na stanowisku Sędziego (Sędzia główny: min. jeden rok kalendarzowy jako Sędzia liniowy przed przystąpieniem do pisemnego testu na Sędziego głównego).
  W uzasadnionych przypadkach Koordynatorowi ds. Sędziowskich przysługuje prawo skrócenia ścieżki
  uzyskania licencji Sędziego Głównego.
 24. Wykreślić z punktu 1.1.3a Regulaminu Sportu Flyball treści “i wymagane”.

  Dotychczasowe brzmienie:
  W obrębie ringu dozwolone i wymagane jest stosowanie jedynie płaskich obroży oraz szelek. W obrębie ringu nie zezwala się na stosowanie obroży uzdowej.

  Nowe brzmienie:
  W obrębie ringu dozwolone jest stosowanie jedynie płaskich obroży oraz szelek. W obrębie ringu nie zezwala się na stosowanie obroży uzdowej.
 25. Zatwierdzić zwrot kosztów dojazdu na Walne Zgromadzenie Członków ZSF odbywającego się 13 stycznia 2018r., leaderom klubów uczestniczącym w zgromadzeniu.
 26. Uchwała została podjęta przed Zarząd Sportu Flyball jednogłośnie.
 27. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA ZARZĄDU ZWIĄZKU SPORTU FLYBALL
Z DNIA 14 STYCZNIA 2017r.

w sprawie:

 • Podniesienia wysokości składki członkowskiej ZSF do 75zł. w roku 2017.
 • Podniesienia wysokości opłaty za rejestrację drużyny w ZSF do 85zł. w roku 2017.
 • Pozostawienia wysokości opłat turniejowych na korzyść ZSF w wysokości 15zł. i 35zł. w roku 2017.
 • Pozostawienia sugerowanych opłat turniejowych w wysokości 50zł. i 100zł. w roku 2017.
 • Pozostawienia wysokości zwrotu kosztów osób pełniących funkcję Sędziów głównych podczas turniejów w sezonie 2017 na poziomie roku 2016.
 • Pozostawienia wysokości opłat za szkolenia sędziowskie i egzaminy w wysokości 75zł. w roku 2017.
 • Przeprowadzenia seminarium na temat wiedzy sędziowskiej za pomocą Skype w roku 2017.
 • Wprowadzenia opłaty za seminarium na temat wiedzy sędziowskiej za pomocą Skype w wysokości 50zł. w roku 2017.
 • Przeprowadzenia szkolenia sędziowskiego w roku 2017 pod warunkiem zgłoszenia się i wniesienia opłaty przez minimum 6 osób.
 • Zmiany w punkcie 2.4.3 regulaminu ZSF, sezonu flyballowego z dwóch okresów na jeden.
 • Wprowadzenia jednego sezonu flyballowego od 28 lutego 2017 r. do 28 lutego 2018 r. w punkcie 2.4.3 Regulaminu Sportu Flyball.
 • Wprowadzenia zmiany w punkcie 2.13 regulaminu ZSF polegającej na powtórzeniu zapisu z punktu 1.6.5 o Trybach Pokazowych. Dodaniu punktu 2.13.8 Tryb Pokazowy (TP) o treści “Od chwili, w której drużyna zadeklaruje przejście na Tryb Pokazowy (TP), nie może ona powrócić do trybu regularnego, czyli klasyfikowanego udziału w turnieju. Od tej chwili drużyna nie może zdobywać ani punktów, ani tytułów flyballowych, ani osiągać zwycięstw, ani oficjalnie uznanych rekordów.

Drużyny uczestniczące w turnieju w Trybie Pokazowym (TP) podlegają wszystkim zasadom turnieju, następującymi wyjątkami:

 • w wyścigach mogą uczestniczyć mniej, niż 4 psy,
 • falstart psa startowego nie zatrzymuje biegu,
 • jakakolwiek wysokość przeszkód z dozwolonego przedziału 17,5 cm – 35 cm może być zastosowana przez drużynę.

Sędzia główny może wykluczyć drużynę z meczu wskutek nawarstwienia się błędów lub nie przestrzegania innych zasad turniejowych, lub zgłoszenia uzasadnionego zastrzeżenia przez drugą drużynę.

13. Usunięcia z Regulaminu Sportu Flyball z punktu 1.6.5 podpunktu : “jeśli zostanie wyświetlony błąd podczas biegu psa, może on zakończyć bieg, ale nie może go powtórzyć.”

14. Wprowadzenia na Wniosku o rejestrację drużyny konieczności wpisania nazwy Klubu oraz konieczności podpisu właściciela psa przy każdym zgłaszanym psie. Punkt 2.4.3.

15.  Powrotu do dyskusji nad zmianami w punkcie 2.5.2 Regulaminu Sportu Flyball w sprawie drużyn nieformalnych.

16. Doprecyzowanie zapisu w punkcie 2.12.2 b  Regulaminu Sportu Flyball o zapis “ Wysokość przeszkód zgodna z punktem 1.4.1 oraz z posiadanymi, przez startujące w danym wyścigu psy, licencjami wydanymi przez ZSF.”

Usunięcie z punktu 2.12.2 Regulaminu Sportu Flyball podpunkt f) o treści „W przypadku psów bez ważnej Licencji flyballowej (ubiegających się o Licencję flyballową) dokonać pomiaru wysokości psa.”

Dodanie w punkcie 2.12.4 zapisu o treści „Psy muszą mieć ukończony proces licencyjny zgodnie z Regulaminem Sportu Flyball.”

17. Dodanie w punkcie 1.8.3 Regulaminu Sportu Flyball podpunktu d) o treści “ W przypadku, gdy do turnieju zgłoszono 7 lub 11 drużyn mając na uwadze dobro sportu, Organizator może przed ogłoszeniem dywizji wnioskować do Zarządu ZSF o zgodę na jednego Ghosta w turnieju.”

18. Dodanie do punktu 1.8.1 Regulaminu Sportu Flyball podpunktu g) o treści “ Za bezpieczeństwo uczestników turnieju odpowiada Sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem i jego decyzja jest nieodwołalna.”

Dodanie do punktu 1.10 Regulaminu Sportu Flyball podpunktu 1.10.5 o treści “ Za bezpieczeństwo uczestników turnieju odpowiada Sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem i jego decyzja jest nieodwołalna.”

19. Uzupełnienie punku 2.9 Regulaminu Sportu Flyball o zapis “Składkę członkowską za bieżący rok należy uiścić do ostatniego dnia lutego bieżącego roku. Z dniem 31 marca bieżącego roku osoba, która nie uiściła opłaty członkowskiej będzie skreślona z listy członków ZSF.”

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) obecni na Zebraniu członkowie związku sportowego działającego w formie stowarzyszenia pan. Związek Sportu Flyball

postanawia co następuje:

 • Podnieść wysokość składki członkowskiej ZSF do 75zł. w roku 2017.
 • Podnieść wysokość opłaty za rejestrację drużyny w ZSF do 85zł. w roku 2017.
 • Pozostawienie wysokości opłat turniejowych na korzyść ZSF w wysokości 15zł. i 35zł. w roku 2017.
 • Pozostawienie sugerowanych opłat turniejowych w wysokości 50zł. i 100zł. w roku 2017.
 • Pozostawienie wysokości zwrotu kosztów osób pełniących funkcję Sędziów głównych podczas turniejów w sezonie 2017 na poziomie roku 2016.
 • Pozostawienie wysokości opłat za szkolenia sędziowskie i egzaminy w wysokości 75zł. w roku 2017.
 • Przeprowadzenie seminarium na temat wiedzy sędziowskiej za pomocą Skype w roku 2017.
 • Wprowadzenie opłaty za seminarium na temat wiedzy sędziowskiej za pomocą Skype w wysokości 50zł. w roku 2017.
 • Przeprowadzenie szkolenia sędziowskiego w roku 2017 pod warunkiem zgłoszenia się i wniesienia opłaty przez minimum 6 osób.
 • Zmienić w punkcie 2.4.3 regulaminu ZSF, sezon flyballowy z dwóch okresów na jeden.
 • Wprowadzić jeden sezon flyballowy od 28 lutego 2017 r. do 28 lutego 2018 r. w punkcie 2.4.3. Regulaminu Sportu Flyball.
 • Wprowadzić zmianę w punkcie 2.13 regulaminu ZSF polegającą na powtórzeniu zapisu z punktu 1.6.5 o Trybach Pokazowych. Dodaniu punktu 2.13.8 Tryb Pokazowy (TP) o treści “Od chwili, w której drużyna zadeklaruje przejście na Tryb Pokazowy (TP), nie może ona powrócić do trybu regularnego, czyli klasyfikowanego udziału w turnieju. Od tej chwili drużyna nie może zdobywać ani punktów, ani tytułów flyballowych, ani osiągać zwycięstw, ani oficjalnie uznanych rekordów.

Drużyny uczestniczące w turnieju w Trybie Pokazowym (TP) podlegają wszystkim zasadom turnieju, następującymi wyjątkami:

 • w wyścigach mogą uczestniczyć mniej, niż 4 psy,
 • falstart psa startowego nie zatrzymuje biegu,
 • jakakolwiek wysokość przeszkód z dozwolonego przedziału 17,5 cm – 35 cm może być zastosowana przez drużynę.

Sędzia główny może wykluczyć drużynę z meczu wskutek nawarstwienia się błędów lub nie przestrzegania innych zasad turniejowych, lub zgłoszenia uzasadnionego zastrzeżenia przez drugą drużynę.”

13. Usunąć z Regulaminu Sportu Flyball z punktu 1.6.5 podpunktu : “jeśli zostanie wyświetlony błąd podczas biegu psa, może on zakończyć bieg, ale nie może go powtórzyć.”

14. Wprowadzenie na Wniosku o rejestrację drużyny konieczności wpisania nazwy Klubu oraz konieczności podpisu właściciela psa przy każdym zgłaszanym psie. Punkt 2.4.3.

15.  Powrót do dyskusji nad zmianami w punkcie 2.5.2 Regulaminu Sportu Flyball w sprawie drużyn nieformalnych.

16. Doprecyzować zapis w punkcie 2.12.2 b  Regulaminu Sportu Flyball o zapis “ Wysokość przeszkód zgodna z punktem 1.4.1 oraz z posiadanymi, przez startujące w danym wyścigu psy, licencjami wydanymi przez ZSF.”

Usunąć z punktu 2.12.2 Regulaminu Sportu Flyball podpunkt f) o treści „W przypadku psów bez ważnej Licencji flyballowej (ubiegających się o Licencję flyballową) dokonać pomiaru wysokości psa.”

Dodać w punkcie 2.12.4 zapisu o treści „Psy muszą mieć ukończony proces licencyjny zgodnie z Regulaminem Sportu Flyball.”

17. Dodać w punkcie 1.8.3 Regulaminu Sportu Flyball podpunktu d) o treści “ W przypadku, gdy do turnieju zgłoszono 7 lub 11 drużyn mając na uwadze dobro sportu, Organizator może przed ogłoszeniem dywizji wnioskować do Zarządu ZSF o zgodę na jednego Ghosta w turnieju.”

18. Dodać do punktu 1.8.1 Regulaminu Sportu Flyball podpunktu g) o treści “ Za bezpieczeństwo uczestników turnieju odpowiada Sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem i jego decyzja jest nieodwołalna.”

Dodać do punktu 1.10 Regulaminu Sportu Flyball podpunktu 1.10.5 o treści “ Za bezpieczeństwo uczestników turnieju odpowiada Sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem i jego decyzja jest nieodwołalna.”

19. Uzupełnić punk 2.9 Regulaminu Sportu Flyball o zapis “Składkę członkowską za bieżący rok należy uiścić do ostatniego dnia lutego bieżącego roku. Z dniem 31 marca bieżącego roku osoba, która nie uiściła opłaty członkowskiej będzie skreślona z listy członków ZSF.”

Uchwała została podjęta przed Zarząd Sportu Flyball jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała
Zarządu Związku Sportu Flyball
z dnia 13 czerwca 2016 r.

Ustanawia się platformę komunikacyjną do wymiany informacji pomiędzy liderami klubów, a Zarządem ZSF
w postaci grupy zamkniętej na portalu Facebook. Podstawowymi motywami założenia grupy jest umożliwienie zadawania pytań i kierowanie wniosków do Zarządu oraz konsultowanie decyzji Zarządu z liderami Klubów zrzeszonych w ZSF. Pytania i wnioski będą dotyczyć zasad działania ZSF, w szczególności regulaminów i statutu.

W sprawach organizacyjnych ważność zachowują dotychczasowe kontakty:

 • praca sędziów, szkolenie adeptów sędziowskich – zamknięta grupa ZSF-Sędziowie i Adepci;
 • pozostałe kwestie – Sekretarz Generalny przez kontakt mailowy.


Grupa będzie miała nazwę Kontakt ZSF, a administratorem będzie Skarbnik ZSF.

UCHWAŁA
Z INTERNETOWEGO
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
ZWIĄZKU SPORTU FLYBALL
Z DNIA 6 LUTEGO 2016 R.
w sprawie:

 1. Zmiany zapisu w punkcie 2 ostatni podpunkt Regulaminu Sędziów Flyball.
   

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) obecni na Zebraniu Członkowie związku sportowego działającego w formie stowarzyszenia pn. Związek Sportu Flyball

postanawiają co następuje:

§ 1.

 1. zmianę zapisu w punkcie 2 ostatni podpunkt Regulaminu Sędziów Flyball.

  Dotychczasowe brzmienie:
  odpowiednie doświadczenie na stanowisku Sędziego (Sędzia główny: min. jeden rok kalendarzowy jako Sędzia liniowy przed przystąpieniem do pisemnego testu na Sędziego głównego).”

  Nowe brzmienie:
  odpowiednie doświadczenie na stanowisku Sędziego (Sędzia główny: min. 6 miesięcy jako Sędzia liniowy przed przystąpieniem do pisemnego testu na Sędziego głównego).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant: Anna Radomska

PROTOKÓŁ
SPRAWOZDAWCZEGO, WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
ZWIĄZKU SPORTU FLYBALL
z dnia 24 stycznia 2016 r.

W dniu 24 stycznia 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Konwaliowej 7

odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Związku Sportu Flyball.

Na zebraniu stawili się:

 1. Zarząd ZSF
 2. Komisja Rewizyjna ZSF
 3. Przedstawiciele członków zwyczajnych,
 4. Członek honorowy,
 5. Zaproszeni goście.

Zostały sporządzone dwie listy obecności:

 1. Lista obecności sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków – stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu.
 2. Lista obecności przedstawicieli członków zwyczajnych z głosem stanowiącym – stanowiąca załącznik nr 2 do protokołu.

Obrady Zebrania otworzył pan Dariusz Radomski, który zapoznał zebranych z celem spotkania i przedstawił:

 1. Kandydata na Przewodniczącego Zebrania: Annę Bielik
 2. Kandydata na Protokolanta: Annę Radomską.

Innych kandydatur nie zgłoszono i w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano zgłoszonych kandydatów.

Przewodnicząca Zebrania Anna Bielik przedstawiła odczytała zebranym następujący porządek obrad:

 1. Zapoznanie z treścią sprawozdania z działalności związku w roku 2015.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie terminu/ów szkoleń sędziowskich.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wysokości opłat szkoleń sędziowskich i egzaminu.
 4. Prezentacja Regulaminu Sędziów Flyball.
 5. Rozpatrzenie wniosku o modyfikację treści formularza „WNIOSKU O REJESTRACJĘ DRUŻYNY FLYBALLOWEJ”.
 6. Rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie treści przedstawionej „Zgody Wizerunkowej”.
 7. Przedstawienie projektu koszulki sędziowskiej. Rozpatrzenie wniosku o dołożenie napisu na plecach i wyprodukowanie koszulek sędziowskich oraz zasad ich przyznawania.
 8. Rozpatrzenie wniosku o dopisanie do Regulaminu Sportu Flyball punktu 2.12.4. w sprawie ustanowienia rekordu na turnieju zagranicznym.
 9. Rozpatrzenie wniosku o zmianę zapisu w punkcie 1.8.5b podpunkt drugi Regulaminu Sportu Flyball.
 10. Rozpatrzenie wniosku o dopisanie w punkcie 2.8. Regulaminu Sportu Flyball punktu 2.8.10.
 11. Rozpatrzenie wniosku o modyfikację treści punktu 2.4.3 Regulaminu Sportu Flyball.
 12. Wolne wnioski.

Po przedstawieniu porządku obrad Prezes ZSF Dariusz Radomski przeczytał treść sprawozdania z działalności związku w roku 2015 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po dyskusji Zebranie Członków podjęło następujące uchwały:

 1. przyjęcie planu szkoleń sędziowskich ZSF, – głosowało 8 osób, 7 osób było za 1 osoba wstrzymała się od głosu.
  Uchwałę podjęto większością głosów (załącznik nr 4).
 2. przyjęcie wysokości opłat za pojedyncze szkolenie sędziowskie i egzaminy w sezonie 2016, – zaproponowano trzy wysokości opłat:
  100 zł za pojedyncze szkolenie sędziowskie i egzaminy – głosowało 8 osób, 1 osoba była za, 7 osób było przeciw;
  75 zł za pojedyncze szkolenie sędziowskie i egzaminy – głosowało 8 osób, 6 osób było za, 2 osoby były przeciw;
  50 zł za pojedyncze szkolenie sędziowskie i egzaminy – głosowało 8 osób, 1 osoba była za, 7 osób było przeciw.
 3. Uchwałę podjęto większością głosów (załącznik nr 5).
  przyjęcie zasad zgłoszeń członków klubów na szkolenia sędziowskie w sezonie 2016.
  W drodze dyskusji zaproponowano następujące rozwiązanie:
  każdy klub ma prawo zgłosić na szkolenie sędziowskie jednego kandydata w ciągu 7 dni od daty otwarcia zgłoszeń, jeśli nie skorzysta z tej możliwości na szkolenie zostanie przyjęta kolejna osoba wg kolejności zgłoszeń.
  W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 9 osób.
  Głosowało 8 osób, 7 osób było za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
  Uchwałę podjęto większością głosów (załącznik nr 6).
 4. przyjęcie Regulaminu Sędziów Flyball – po zaprezentowaniu treści regulaminu i dyskusji za przyjęciem treści regulaminu głosowało 8 osób, 8 osób było za.
  Uchwałę podjęto jednogłośnie (załącznik nr 7).
 5. przyjęcie modyfikacji treści „WNIOSKU O REJESTRACJĘ DRUŻYNY FLYBALLOWEJ” – głosowało 8 osób, 8 osób było za.
  Uchwałę podjęto jednogłośnie (załącznik nr 8).
 6. przyjęcie treści „Zgody Wizerunkowej” – głosowało 8 osób, 8 osób było za.
  Uchwałę podjęto jednogłośnie (załącznik nr 9).
 7. przyjęcie projektu koszulki z napisem na plecach i wyprodukowanie koszulek sędziowskich oraz zasad ich przyznawania.
  W projekcie koszulki na plecach zostanie dołożony napis „Związek Sportu Flyball” – głosowało 8 osób, 8 osób było za.
  Zakup jednej koszulki dla Sędziego będzie finansowany ze środków ZSF – głosowało 8 osób, 8 osób było za.
  Uchwałę podjęto jednogłośnie (załącznik nr 10).
 8. dopisanie do Regulaminu Sportu Flyball punktu 2.12.4 brzmiącego „W przypadku rekordu drużyny ustanowionego na turnieju zagranicznym konieczne jest przedstawienie Karty Wyników.
  Głosowało 8 osób, 8 osób było za.
  Uchwałę podjęto jednogłośnie (załącznik nr 11).
 9. zmiana zapisu w punkcie 1.8.5b podpunkt drugi Regulaminu Sportu Flyball na treść brzmiącą „Jeśli ta sama drużyna zrobi drugi FS w tym samym wyścigu/meczu (określa Organizator Turnieju patrz pkt. 1.8.2a), zostanie (za pomocą lampy / flagi) zasygnalizowany błąd (falstart FS), wyścig nie będzie zatrzymany, a pierwszy pies będzie musiał powtórzyć swój bieg na końcu (po przebiegnięciu czwartego psa) by bieg drużyny został uznany za zakończony”.
  Głosowało 8 osób, 8 osób było za.
  Uchwałę podjęto jednogłośnie (załącznik nr 11).
 10. dopisanie w punkcie 2.8 Regulaminu Sportu Flyball punktu 2.8.10 regulującego zasady wydawania licencji dla psa, którego przewodnik jest obcokrajowcem i który startuje w drużynie zagranicznej.
  Głosowało 8 osób, 8 osób było za.
  Uchwałę podjęto jednogłośnie (załącznik nr 11).
 11. modyfikacja treści punktu 2.4.3 Regulaminu Sportu Flyball.
  W drodze dyskusji zaproponowano następujące rozwiązania:
  1 stycznia – 30 czerwca tj. ½ roku – głosowało 8 osób, 5 osób za, 0 osób przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu;
  1 stycznia – 31 grudnia tj. cały rok kalendarzowy – głosowało 8 osób, 3 osoby za, 4 osoby przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
  Uchwałę podjęto większością głosów (załącznik nr 11).

Ponadto w wolnych wnioskach uzgodniono:

 1. Dodanie do punktu 1.8.2a Regulaminu Sportu Flyball treści „Organizator ogłasza ponadto liczbę dozwolonych falstartów w ramach wyścigów / meczów – jeden FS na wyścig lub 1 FS na mecz”.
 2. Dodanie do treści punktu 2.3.4 Regulaminu Sportu Flyball zapisu „Jeśli w trakcie trwania meczu /wyścigu Sędzia główny uzna, że Sędzia boksowy popełnia rażące błędy w sędziowaniu, Sędzia główny ma prawo zmienić Sędziego boksowego”.
 3. Dodanie do treści punktu 2.3.1 Regulaminu Sportu Flyball zapisu „Za przeszkolenie Sędziego boksowego odpowiada Lider Klubu, którego członkiem jest Sędzia boksowy”.
 4. Brzmienie punktu 2.13.7 pozostaje bez zmian.

Przewodniczący zebrania: Anna Bielik

Protokolant: Anna Radomska

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 4

UCHWAŁA
SPRAWOZDAWCZEGO, WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
ZWIĄZKU SPORTU FLYBALL
Z DNIA 24 STYCZNIA 2016 R.
w sprawie:

 1. przyjęcia planu szkoleń sędziowskich Związku Sportu Flyball.
   

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) obecni na Zebraniu Członkowie związku sportowego działającego w formie stowarzyszenia pn. Związek Sportu Flyball

postanawiają co następuje:
 

§ 1.

 1. Szkolenie sędziowskie odbędzie się dnia 19 marca 2016r. w siedzibie ZSF ul. Konwaliowa 7 w Ożarowie Mazowieckim.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zebrania: Anna Bielik

Protokolant: Anna Radomska

ZAŁĄCZNIK NR 5

UCHWAŁA
SPRAWOZDAWCZEGO, WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
ZWIĄZKU SPORTU FLYBALL
Z DNIA 24 STYCZNIA 2016 R.
w sprawie:

przyjęcia wysokości opłat za szkolenia sędziowskie i egzaminy w sezonie 2016.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) obecni na Zebraniu Członkowie związku sportowego działającego w formie stowarzyszenia pn. Związek Sportu Flyball

postanawiają co następuje:
 

§ 1.

Wysokość opłaty za pojedyncze szkolenie sędziowskie przyjęto w kwocie 75zł. (słownie siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) za szkolenie i egzamin na Sędziego głównego oraz w kwocie 75zł. (słownie siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) za szkolenie i egzamin na Sędziego liniowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zebrania: Anna Bielik

Protokolant: Anna Radomska

ZAŁĄCZNIK NR 6

UCHWAŁA
SPRAWOZDAWCZEGO, WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
ZWIĄZKU SPORTU FLYBALL
Z DNIA 24 STYCZNIA 2016 R.
w sprawie:

Przyjęcia zasad zgłoszeń członków klubów na szkolenia sędziowskie w sezonie 2016

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) obecni na Zebraniu Członkowie związku sportowego działającego w formie stowarzyszenia pn. Związek Sportu Flyball

postanawiają co następuje:

§ 1.

Każdy klub ma prawo zgłosić na szkolenie sędziowskie jednego kandydata w ciągu 7 dni od daty otwarcia zgłoszeń, jeśli nie skorzysta z tej możliwości na szkolenie zostanie przyjęta kolejna osoba wg kolejności zgłoszeń.

W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 9 osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zebrania: Anna Bielik

Protokolant: Anna Radomska

ZAŁĄCZNIK NR 7

UCHWAŁA
SPRAWOZDAWCZEGO, WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
ZWIĄZKU SPORTU FLYBALL
Z DNIA 24 STYCZNIA 2016 R.
w sprawie:

Przyjęcia Regulaminu Sędziów Flyball.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) obecni na Zebraniu Członkowie związku sportowego działającego w formie stowarzyszenia pn. Związek Sportu Flyball

postanawiają co następuje:

§ 1.

Przyjąć treść Regulaminu Sędziów Flyball stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zebrania: Anna Bielik

Protokolant: Anna Radomska

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY

REGULAMIN SĘDZIÓW FLYBALL

Niniejszy regulamin określa warunki uzyskania i utrzymania licencji Sędziego flyball. Licencja Sędziego flyball upoważnia jej posiadacza do wykonywania swoich funkcji.

1. Kategorie Sędziów flyball

1.1 Sędzia boksowy

Głównym zadaniem Sędziego boksowego jest sygnalizowanie błędów na torze flyball, doktórego sędziowania został wyznaczony w danym meczu / wyścigu. Sędzia boksowy koncentruje się na przestrzeni pomiędzy boksem flyballowym i najbliższą przeszkodą flyballową (przeszkodą D), jak również obserwuje pracę ładowacza i sygnalizuje popełniane przez niego błędy. Dobra praca Sędziego boksowego ma istotny wpływ na dobrą pracępozostałych sędziów.

1.2 Sędzia liniowy

Sędzia liniowy jest odpowiedzialny za obserwowanie i sygnalizowanie ewentualnych błędów popełnianych przez psy i/lub ludzi na torze flyball, do którego sędziowania został wyznaczony w danym meczu/wyścigu. Odpowiada on również za odnotowywanie informacjio drużynach oraz psach startujących w danym wyścigu, jak również wynikach poszczególnych wyścigów. Jego praca opiera się na współpracy z Sędzią boksowym.Ponadto wspiera Sędziego głównego w jego pracy i w razie konieczności pomaga wskazać zwycięzcę wyścigu.

1.3 Sędzia główny

Sędzia główny rozpoczyna, kończy i nadzoruje wyścigi przeprowadzane na obu torach flyballowych. Odpowiada za bezpieczeństwo uczestników wyścigu/meczu od momentu jegorozpoczęcia do gwizdka kończącego wyścig/mecz, podejmuje decyzje o rozpoczęciuwyścigu, konieczności zatrzymania i/lub jego powtórzeniu, wskazuje zwycięzcę wyścigu orazcałego meczu, sygnalizuje błędy.

2. Warunki ubiegania się o licencję Sędziego flyball

Sędzią flyball może być jedynie osoba będąca członkiem ZSF.

Limit wieku dla osób ubiegających się o licencję Sędziego flyball (dotyczy Sędziów liniowychoraz Sędziów głównych) oraz osób mających pełnić funkcję Sędziów boksowych:

 • 16 lat w przypadku Sędziego boksowego,
 • 18 lat w przypadku Sędziego liniowego,
 • 21 lat w przypadku Sędziego głównego.

Osoba przystępująca do szkolenia Sędziego musi osiągnąć podany powyżej wiek przed
rozpoczęciem szkolenia.


Inne warunki, które musi spełniać kandydat na Sędziego:

musi znać język polski,

 • musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • ukończyć szkolenie dla Sędziów organizowane przez ZSF (dotyczy Sędziów liniowych i głównych),
 • ukończyć szkolenie dla Sędziów przeprowadzone przez Lidera swojego Klubu (dotyczy Sędziów boksowych), pozytywnie zdać pisemny egzamin przewidziany na odpowiednią kategorię sędziowską (dotyczy Sędziów liniowych i głównych),
 • pozytywnie przejść odpowiednie sędziowanie pod nadzorem (w przypadku Sędziego liniowego: sędziowanie pod nadzorem na min dwóch zawodach, w przypadku Sędziego głównego: sędziowanie pod nadzorem na min dwóch zawodach),
 • odpowiednie doświadczenie na stanowisku Sędziego (Sędzia główny: min. jeden rok kalendarzowy jako Sędzia liniowy przed przystąpieniem do pisemnego testu na Sędziego głównego).

3. Przygotowanie kandydatów na Sędziów

3.1 Szkolenie nowych kandydatów na Sędziów

Szkolenie organizowane jest przez Koordynatora ZSF ds. sędziowskich wyznaczonego przez ZSF i odbywa się raz w roku. Termin i miejsce szkolenia musi zostać opublikowane na stronie internetowej ZSF na co najmniej sześć tygodni przed datą szkolenia.

Szkolenie składa się z dwóch części:

 • szkolenie teoretyczne obejmujące regulamin sportu flyball, zasady jego stosowania oraz szkolenie z obsługi systemu EJS,
 • szkolenie praktycznie obejmujące sędziowanie pod nadzorem.

3.2 Egzamin pisemny

Egzaminy pisemne (w formie testu) mogą zostać wypełnione przez kandydatów na Sędziów po zakończeniu podstawowego szkolenia. Testy powinny zostać wypełnione oraz przesłane do koordynatora Sędziów w terminie przez niego wskazanym.

Wypełnione testy sprawdzane są przez Koordynatora ZSF ds. sędziowskich we współpracy z jednym z zatwierdzonych przez ZSF Sędziów głównych. Pozytywne zdanie testu (uzyskanie minimalnej lub większej liczny punktów) jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia sędziowania pod nadzorem w odpowiedniej kategorii sędziowskiej (nie dotyczy sędziów boksowych).

Test składa się z czterech części:

1. Zasady ogólne.
2. Sędziowie boksowi.
3. Sędziowie liniowi.
4. Sędziowie główni

Kandydat na Sędziego musi zdać następujące części:

 • Sędziowie liniowi część 1, 2 i 3.
 • Sędziowie główni część 1, 2, 3 i 4.

W przypadku, gdy kandydat na Sędziego uzyska minimalną liczbę punktów z testu, Koordynator ds. sędziowskich może podjąć decyzję o zwiększeniu wymaganej liczby sędziowania pod nadzorem przez takiego kandydata.

W przypadku osób, które mogą w przyszłości pełnić funkcję Sędziego boksowego nie ma obowiązku zdania egzaminu, jednakże na Liderze Klubu spoczywa obowiązek przeszkolenia członków Klubu w zakresie znajomości Regulaminu Sportu Flyball oraz obowiązków Sędziego boksowego.

3.3 Powtórne przystąpienie do egzaminu

Kandydat na Sędziego, który nie uzyskał wymaganej liczby punktów z testu, a nadal chce ubiegać się o stanowisko Sędziego, może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Koordynatora ds. sędziowskich o powtórzenie testu. Jeśli – na wniosek Koordynatora ds. sędziowskich – komisja ZSF – wyrazi zgodę na powtórzenie testu, kandydat na Sędziego zdaje ten egzamin w formie ustnej w obecności dwóch Sędziów głównych oraz wyznaczonego członka ZSF. Sędzia Główny ma prawo do zadawania dodatkowych pytań w celu sprawdzenia wiedzy kandydata. Ponowny egzamin może się dobyć wcześniej, niż dwa miesiące od momentu niezaliczenia testu pisemnego.

3.4 Sędziowanie pod nadzorem

Sędziowanie pod nadzorem dla kandydatów na Sędziów jest możliwe wyłącznie w trakcie oficjalnych turniejów ZSF. Celem sędziowania pod nadzorem jest zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej oraz zasad postępowania i zwyczajów w trakcie sędziowania zawodów dla konkretnej kategorii Sędziów.

Sędziowanie pod nadzorem przeprowadzają wyznaczeni przez Koordynatora ds. sędziowskich Sędziowie główni lub Sędziowie liniowi ZSF.

Kandydat na Sędziego w odpowiedniej kategorii musi wykazać się odpowiednią wiedzą dotyczącą regulaminu, umiejętnością stosowania tych zasad w praktyce oraz podejmowania szybkich decyzji w warunkach zawodów.

Jeśli w ciągu roku kalendarzowego od momentu zdania egzaminu pisemnego na Sędziego w danej kategorii sędziowskiej kandydat na Sędziego flyball nie odbędzie żadnego sędziowania pod nadzorem, to będzie musiał ponownie przystąpić do szkolenia na Sędziego.

3.5 Protokół

Po zakończeniu oficjalnego turnieju przygotowywany jest protokół z przeprowadzonego sędziowania pod nadzorem na Sędziego liniowego lub Sędziego głównego (Załącznik nr 1). Protokół taki wypełnia Sędzia, który nadzorował takie mecze.

Protokół z przeprowadzonego sędziowania pod nadzorem należy przesłać do Koordynatora ZSF ds. sędziowskich nie później, niż tydzień po zakończeniu turnieju. Za wysyłanie protokołu odpowiada Sędzia, który nadzorował kandydatów na Sędziów w trakcie turnieju.

Koordynator ZSF ds. sędziowskich na podstawie danych zawartych w protokole opracowuje pisemne wnioski. W przypadku, gdy kandydat na Sędziego popełniał poważne błędy w trakcie sędziowania pod nadzorem, koordynator może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby wymaganego sędziowania pod nadzorem, bądź zdecydować o skierowaniu kandydata na powtórne szkolenie organizowane przez ZSF.

3.6 Uzyskanie licencji Sędziego

Po pomyślnym zakończeniu odpowiedniej liczby sędziowania pod nadzorem i spełnieniu pozostałych warunków wymienionych w pkt 3, Koordynator ZSF ds. sędziowskich przedkłada Zarządowi ZSF pisemny wniosek o zatwierdzeniu kandydata jako Sędziego flyball w odpowiedniej kategorii sędziowskiej. Jeżeli Zarząd zatwierdzi w/w wniosek kandydat na Sędziego przyjmowany jest w poczet Sędziów flyball ZSF w odpowiedniej kategorii sędziowskiej, otrzymuje licencję Sędziego flyball i ma prawo sędziować na oficjalnych turniejach ZSF w kategorii sędziowskiej w jakiej posiada licencję lub w kategorii niższej tj. Sędzia główny ma prawo pełnić funkcję Sędziego liniowego w meczach, w których nie pełni funkcji Sędziego głównego.

4. Aktywny Sędzia flyball

Sędzia flyball musi być przyjazny, ale jednocześnie zdecydowany i bezstronny oraz musi posiadać gruntowną znajomość Regulaminu Sportu Flyball. Sędzia flyball musi działać w sposób, który nie faworyzuje żadnej z drużyn, wobec wszystkich zawodników stosować były te same zasady. Sędzia pracuje na ringu flyballowym, tak aby stanowił integralną część zawodów, jednak nie znajdował się w centrum uwagi. Sędzia flyballowy może pełnić swoją funkcję tylko na tych krajowych turniejach flyball, na które został oddelegowany przez ZSF. Działania i obowiązki Sędziego podczas turnieju określa Regulamin Sportu Flyball. Zwrot kosztów podróży, pobytu i wynagrodzenie za sędziowanie jest określane przez oddzielny dokument zatwierdzony przez ZSF.

5. Seminarium dla Sędziów flyball

Seminarium dla Sędziów flyball zwoływane jest przez Koordynatora ds. sędziowskich w imieniu ZSF, co najmniej raz do roku. Celem tego spotkania jest zapoznanie Sędziów ze zmianami w Regulaminie oraz w sposobie sędziowania turniejów przed nowym sezonem flyballowym.

Termin i miejsce seminarium musi zostać opublikowane na stronie internetowej ZSF na co najmniej dwa miesiące przed datą seminarium.

6. Ważność licencji Sędziego flyball

Co najmniej raz na dwa lata, każdy Sędzia główny i Sędzia liniowy jest zobowiązany do udziału w seminarium dla Sędziów flyball. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, jego licencja wygaśnie w dniu na niej określonym, a nowa licencja nie zostanie wydana do momentu
spełnienia warunków przedłużenia licencji (punkt 7 regulaminu).

Sędzia liniowy uczestniczący w szkoleniu dla Sędziów głównych jest w danym roku kalendarzowym zwolniony z uczestniczenia w seminarium dla Sędziów flyball.

7. Odnowienie licencji Sędziego flyball

Sędzia flyball, którego licencja wygasła może wystąpić do ZSF z pisemnym wnioskiem o ponowne wydanie licencji. Jeśli jego wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, Sędzia – w wyznaczonym przez ZSF terminie – zdaje egzamin ustny. Egzamin ustny przeprowadzany jest przez dwóch Sędziów głównych w obecności członka ZSF. Sędziowie główni mają prawo do zadawania dodatkowych pytań w celu sprawdzenia wiedzy Sędziego ubiegającego się o ponowne wydanie licencji.

Sędzia ubiegający się o ponowne wydanie licencji musi poprawnie odpowiedzieć na 80% pytań zadanych w trakcie egzaminu ustnego. Po przeprowadzeniu w/w egzaminu przygotowywany jest Protokół z egzaminu Sędziego ubiegającego się o odnowienie licencji (Załącznik nr 2).

8. Pozbawienie licencji Sędziego flyball

W przypadku Sędziów, którzy dopuścili się poważnych uchybień wobec Regulaminu Sportu Flyball, ZSF może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu lub pozbawieniu licencji Sędziego flyball.

9. Lista Sędziów flyball

Aktualną listę Sędziów Flyball jest publikowana na stronie internetowej ZSF. Za aktualizację tej listy odpowiada administrator strony w porozumieniu z Koordynatorem Sędziów.

10. Ważność regulaminu

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez ZSF 24.01.2016 i wchodzi w życie od dnia 01.02.2016.

ZAŁĄCZNIK NR 8

UCHWAŁA
SPRAWOZDAWCZEGO, WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
ZWIĄZKU SPORTU FLYBALL
Z DNIA 24 STYCZNIA 2016 R.
w sprawie:

przyjęcia modyfikacji treści „WNIOSKU O REJESTRACJĘ DRUŻYNY FLYBALLOWEJ”.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) obecni na Zebraniu Członkowie związku sportowego działającego w formie stowarzyszenia pn. Związek Sportu Flyball

postanawiają co następuje:

§ 1.

przyjąć modyfikację treść „WNIOSKU O REJESTRACJĘ DRUŻYNY FLYBALLOWEJ”

polegającej na dołożeniu do istniejącego wniosku WYKAZU PSÓW NALEŻĄCYCH DO KLUBU I BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI DRUŻYN.

Wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zebrania: Anna Bielik

Protokolant: Anna Radomska

ZAŁĄCZNIK NR 9

UCHWAŁA SPRAWOZDAWCZEGO, WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
ZWIĄZKU SPORTU FLYBALL
Z DNIA 24 STYCZNIA 2016 R.
w sprawie:

przyjęcie treści „Zgody Wizerunkowej”.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) obecni na Zebraniu Członkowie związku sportowego działającego w formie stowarzyszenia pn. Związek Sportu Flyball

postanawiają co następuje:

§ 1.

przyjąć treść „Zgody Wizerunkowej” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zebrania: Anna Bielik

Protokolant: Anna Radomska

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY

wzór
ZGODA NA WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisana/y:

………………………………………………………

Zamieszkała/y:

………………………………………………………..

Nr pesel:

………………………………………………………….

Niniejszym zezwalam

Związkowi Sportu Flyball

na nieodpłatne wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku, jak również zrobionych przeze mnie zdjęć oraz nagranych przeze mnie materiałów filmowych, w działalności prowadzonej przez Związek Sportu Flyball.

W szczególności w celach reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych.

Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego imienia, nazwiska oraz imienia mojego psa w tworzonych materiałach reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych.

Powyższe zezwolenie jest bezterminowe.

…………………………………………………………….

Data i podpis

podpis

ZAŁĄCZNIK NR 10

UCHWAŁA
SPRAWOZDAWCZEGO, WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
ZWIĄZKU SPORTU FLYBALL
Z DNIA 24 STYCZNIA 2016 R.
w sprawie:

przyjęcie projektu koszulki z napisem na plecach i wyprodukowanie koszulek sędziowskich oraz zasad ich przyznawania.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) obecni na Zebraniu Członkowie związku sportowego działającego w formie stowarzyszenia pn. Związek Sportu Flyball

postanawiają co następuje:

§ 1.

przyjąć projekt koszulki z napisem na plecach. Zakup jednej koszulki dla Sędziego będzie finansowany ze środków ZSF. Projekt koszulki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zebrania: Anna Bielik

Protokolant: Anna Radomska

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY

projekt koszulki

ZAŁĄCZNIK NR 11

UCHWAŁA
SPRAWOZDAWCZEGO, WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
ZWIĄZKU SPORTU FLYBALL
Z DNIA 24 STYCZNIA 2016 R.
w sprawie:

 1. Dopisanie do Regulaminu Sportu Flyball punktu 2.12.4.
 2. Zmianę zapisu w punkcie 1.8.5b podpunkt drugi Regulaminu Sportu Flyball.
 3. Dopisanie w punkcie 2.8 Regulaminu Sportu Flyball punktu 2.8.10 regulującego zasady wydawania licencji dla psa, którego przewodnik jest obcokrajowcem i który startuje w drużynie zagranicznej.
 4. Modyfikacja treści punktu 2.4.3 Regulaminu Sportu Flyball.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) obecni na Zebraniu Członkowie związku sportowego działającego w formie stowarzyszenia pn. Związek Sportu Flyball

postanawiają co następuje:

§ 1.

 1. dopisać do Regulaminu Sportu Flyball punkt 2.12.4 brzmiący: „W przypadku rekordu drużyny ustanowionego na turnieju zagranicznym konieczne jest przedstawienie Karty Wyników”.
 2. zmianę zapisu w punkcie 1.8.5b podpunkt drugi Regulaminu Sportu Flyball.
  Dotychczasowe brzmienie:
  Jeśli ta sama drużyna zrobi drugi FS w następnej próbie tego samego wyścigu, zostanie (za pomocą lampy / flagi) zasygnalizowany błąd (falstart FS), wyścig nie będzie zatrzymany, a pierwszy pies będzie musiał powtórzyć swój bieg na końcu (po przebiegnięciu czwartego psa) by bieg drużyny został uznany za zakończony.”
  Nowe brzmienie:
  Jeśli ta sama drużyna zrobi drugi FS w tym samym wyścigu/meczu (określa Organizator Turnieju patrz pkt. 1.8.2a), zostanie (za pomocą lampy / flagi) zasygnalizowany błąd (falstart FS), wyścig nie będzie zatrzymany, a pierwszy pies będzie musiał powtórzyć swój bieg na końcu (po przebiegnięciu czwartego psa) by bieg drużyny został uznany za zakończony
 3. Dopisać w punkcie 2.8 Regulaminu Sportu Flyball punktu o treści:

  2.8.10
  Wydanie licencji flyballowej dla psa, którego przewodnik jest obcokrajowcem i który startuje w drużynie zagranicznej:

  1. Licencja może być wydana dla psów startujących na przeszkodach niższych niż maksymalne.
  2. Licencja flyballowa wydawana jest psom powyżej 15 miesiąca życia. O wydanie Licencji dla psa wnioskuje jego przewodnik.
  3. Pies, który startuje na mniejszej, niż maksymalna (mniej niż 35 cm) wysokości przeszkód musi być zmierzony co najmniej trzy razy. Licencja zostanie wydana, gdy na wniosku o wydanie Licencji pies uzyska te same wpisy wysokości przeszkód od trzech różnych zatwierdzonych sędziów, na trzech różnych oficjalnych turniejach. Pomiaru dokonuje Sędzia główny przed rozpoczęciem zawodów, a zmierzoną wysokość psa i odpowiadającą jej wysokość przeszkód wpisuje do wniosku o wydanie Licencji flyballowej.
  4. Przynajmniej dwa pomiary muszą być wykonane na turniejach organizowanych w Polsce pod patronatem Związku Sportu Flyball.
  5. W przypadku psów startujących w turniejach zagranicznych honorowane będą pomiary dokonane:
  a) Na oficjalnych turniejach organizowanych pod patronatem krajowych stowarzyszeń sportu flyball, stosujących system pomiaru psów tożsamy z opisanym w Regulaminie Związku Sportu Flyball.
  b) Przez sędziów zatwierdzonych przez krajowe stowarzyszenia sportu flyball i figurujących na oficjalnej stronie www danego stowarzyszenia.
  c)Przez sędziów zatwierdzonych przez organizatora European Flyball Championships.
  6. Wypełniony Wniosek o wydanie licencji wraz ze stosowną opłatą przewodnik psa składa do Związku Sportu Flyball.
   
 4. Zmodyfikować  treści punktu 2.4.3 Regulaminu Sportu Flyball.
  Dotychczasowe brzmienie:
  Każdy pies może startować w drużynie tylko jednego klubu. W drużynach innego klubu pies może startować dopiero po upływie 3 miesięcy, liczonych od dnia startu psa na ostatnich zawodach. Przed upływem tego czasu pies może startować w przypadku gdy:

  a) poprzedni klub, w którego drużynie startował pies, został rozwiązany lub zawiesił działalność, co potwierdza na piśmie osoba odpowiedzialna za rejestrację drużyn w ZSF.

  b) klub, w którego drużynie startował pies, połączył się z nowym klubem, co potwierdza na piśmie osoba odpowiedzialna za rejestrację drużyn w ZSF.

  Nowe brzmienie:
  Każdy pies może startować w drużynie tylko jednego klubu.

  Sezon flyballowy podzielony jest na dwa okresy:
  Okres 1 – od stycznia do czerwca
  Okres 2 – od lipca do grudnia.

  Przed rozpoczęciem każdego okresu flyballowego klub ma obowiązek przesłania aktualnych danych dotyczących osób oraz psów startujących w ramach klubu (Wniosek o rejestrację drużyny flyballowej). W danym okresie flyballowym psy mają prawo startować jedynie w ramach klubu, do którego zostały zgłoszone.

  Terminy zgłaszania aktualnej listy osób i psów przez kluby:
  Okres 1 – do 31 grudnia poprzedniego roku.
  Okres 2 – do 30 czerwca danego roku.
  Nowy pies może być dopisany do klubu w dowolnym momencie trwania sezonu flyballowego.

  W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie klub nie prześle aktualnej listy osób i psów, uznaje się, że klub nie dokonuje żadnej zmiany i aktualna jest wcześniej zgłoszona lista.
  Poza terminami wymienionymi powyżej pies może zmienić klub jedynie w przypadku gdy:
  a) poprzedni klub, w którego drużynie startował pies, został rozwiązany lub zawiesił działalność, co potwierdza na piśmie osoba odpowiedzialna za rejestrację drużyn w ZSF.
  b) klub, w którego drużynie startował pies, połączył się z nowym klubem, co potwierdza na piśmie osoba odpowiedzialna za rejestrację drużyn w ZSF.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zebrania: Anna Bielik

Protokolant: Anna Radomska


Wyciąg z Protokołu Zebrania Członków
Związku Sportu Flyball
z dnia 22 lutego 2015r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Związku Sportu Flyball.

§ 1.

Zarząd ZSF podjął uchwałę o przyjęciu treści Regulaminu ZSF.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący zebrania: Bartosz Zych
Protokolant: Dorota Czerwińska Pośpiech


Wyciąg z Protokołu Zebrania Członków
Związku Sportu Flyball
z dnia 22 lutego 2015r.
w sprawie: przyjęcia planu imprez Związku Sportu Flyball w sezonie 2015.

§ 1.

Zarząd ZSF podjął uchwałę o przyjęciu planu imprez Związku Sportu Flyball w sezonie 2015.

 1. 25/26 kwietnia 2015 polana przy torze łyżwiarskim “Stegny” w Warszawie na ul. Inspektowa 1 – organizator Interdeco Sp. z o.o.
 2. 13/14 czerwca 2015 polana przy torze łyżwiarskim “Stegny” w Warszawie na ul. Inspektowa 1 – organizator Interdeco Sp. z o.o.
 3. 19/20 września 2015 Zielonki-Parcele Stare Babice GOSiR ul. Zachodnia 2 – organizator Interdeco Sp. z o.o.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zebrania: Bartosz Zych
Protokolant: Dorota Czerwińska Pośpiech


Wyciąg z Protokołu Zebrania Założycielskiego
Związku Sportu Flyball
z dnia 31 lipca 2014r.
w sprawie: przyjęcia statutu związku sportowego.

§ 1

Zarząd ZSF podjął uchwałę o przyjęciu treści statutu

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania: Bartosz Zych
Sekretarz Zebrania: Dorota Czerwińska Pośpiech